LSPA.jpg

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI LSPA 2021./2022. AKADĒMISKAJĀ GADĀ. Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma „FIZIOTERAPIJA” (kods 42722)

 

VISPĀRĒJIE JAUTĀJUMI |  KLĀTIENE  | NEPILNA LAIKA KLĀTIENE  |  DOKUMENTI  |  TIESĪBAS un PIENĀKUMI  |  KONTAKTI |  PIELIKUMI

1. VISPĀRĒJIE  JAUTĀJUMI 

1.1. LSPA profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Fizioterapija” nodrošina Latvijas valsts ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālās studijas rehabilitācijas nozarē, nodrošinot to ar kvalificētiem un profesionāli sagatavotiem fizioterapijas speciālistiem, atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 481 un Fizioterapeita profesijas standartam.

1.2. LSPA ir akreditēta valsts augstskola ar kvalificētiem mācību spēkiem un materiālo bāzi. Akadēmijā īstenojamā Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma „Fizioterapija” ir akreditēta līdz 
2022.gada 31. decembrim (Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punktā noteikto).

1.3. LSPA profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” 4 studiju gados (pilna laika klātienē) un 4,5 studiju gados (nepilna laika klātienē) absolventi iegūst profesionālā bakalaura grādu veselības aprūpē ar kvalifikāciju „Fizioterapeits”. 

1.4. Studiju programmu īsteno par studējošo fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. Studiju maksu katram studiju gadam apstiprina LSPA Senāts.


2. Uzņemšanas noteikumi PILNA LAIKA KLĀTIENES STUDIJĀM

2.1. Imatrikulācija profesionālajā bakalaura izglītības programmā „Fizioterapija” notiek saskaņā ar LSPA uzņemšanas noteikumiem, kurus apstiprina LSPA Senāts. Konkursa kārtībā LSPA uzņem Latvijas Republikas (LR) pilsoņus un personas, kurām ir izdota LR nepilsoņu pase, kā arī personas, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Ārvalstniekus uzņem atbilstoši Augstskolu likuma 83.pantam, LSPA uzņemšanas noteikumiem, Izglītības likumam un citiem LR normatīvajiem dokumentiem.

2.2. Konkursā piedalās reflektanti, kuriem dokumentā par vidējo izglītību ir sekmīgs vērtējums.

2.3. Personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, piesakās uz CE Latviešu valodā Valsts izglītības satura centra mājaslapā publicēwtās LR augstskolās (Valsts izglītības satura centrs līdz mācību gada 1.februārim ievieto centra interneta mājaslapā visc.gov.lv augstskolu sarakstu, kurās ir iespēja kārtot CE. Reflektantam līdz mācību gada 10.aprīlim jāiesniedz morādītā augstskolā rakstisku iesniegumu, norādot eksāmenus, kurus vēlas kārtot).

Ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu, šīs institūcijas izsniegtais dokuments, kurā fiksēts pārbaudījuma vērtējums, ir vispārējās vidējās izglītības sertifikāta sastāvdaļa, kam nav derīguma termiņa ierobežojuma. Vispārējās vidējās izglītības sertifikātā uzrādītie vērtējumi mācību priekšmetos, tai skaitā starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums, ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu, kalpo par konkursa atlases kritēriju izglītojamā uzņemšanai studiju programmā (skat.1.pielikumu).

2.4. Reflektantu ieskaitīšana specialitātē notiek konkursa kārtībā pēc LATVIEŠU VALODAS  UN SVEŠVALODAS centraslizēto eksāmenu rezultātiem (vai centralizētā eksāmena svešvalodā aizstāta pārbaudījuma ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma rezultātiem) vidējās izglītības mācību iestādēs (vērtējums vidējās izglītības apliecinošā dokumentā). Papildus punkti tiek piešķirti par centralizēto eksāmenu bioloģijā.

2.5. Uzņemšanai nepieciešamie centralizēto eksāmenu sertifikāti:
        • CE sertifikāts latviešu valodā (A-E līmenis).
        • CE sertifikāts svešvalodā (A-E līmenis).
        • Papildus punktus pretendents iegūst -  CE sertifikāts bioloģijā (A-E līmenis).

2.6. Ja vidējās izglītības atestātā kādā no mācību priekšmetiem vērtējums gadā ir zemāks par 4 ballēm, tad pretendents LSPA profesionālajā augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Fizioterapija” netiek uzņemts.

2.7. Konkursa vērtēšanas kritēriji:

Pielīdzināmā atzīme
5 ballu skalā

(Ja izglītības dokumentā
sekmju nov
ērtēšanai ir izmantota 5 ballu skala)

Vērtēšanas kritēriji

 

LSPA balles

 

Centralizētie eksāmeni:
CE Latviešu valodā,
CE Svešvalodā
Papildus CE Bioloģijā
(kopējais procentuālais novērtējums)

 

“A” -    no 80% līdz 100%

10

 

“B” -    no 66% līdz 79%

9

5

“C” -    no 48% līdz 65%

8

4

“D” -    no 31% līdz 47%

6

3

“E” -    no 5% līdz 30%

4


2.8. Saskaņā ar likumu centralizētos eksāmenus var nekārtot personas, kuras ir ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārzemēs, kā arī personas ar īpašām vajadzībām. Personas, kuras var nekārtot centralizētos eksāmenus, vērtē pēc divu centralizēto eksāmenu priekšmetu atzīmēm no vidējās izglītības dokumenta sekmju izraksta.

2.9. Konkursa noslēguma termiņš 2021.gada 19.jūlijs.

2.10. Uzņemšanas komisijā reflektantam ir pieejama informācija par uzņemšanas norisi.

2.11. Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par konkursa rezultātiem, reflektantam norādot, vai reflektants ir izturējis konkursu un kļuvis par pretendentu vai arī nav izturējis konkursu studiju programmā. Studiju programmā komplektē līdz trijām studiju grupām.

2.12.  Ar konkursa rezultātiem var iepazīties nākamajā dienā (20.07.2021
pēc konkursa reflektantu personīgajos e-pastos un lspa.lv

2.13. Reflektants ir tiesīgs iesniegt Uzņemšanas komisijā motivētu apelāciju par Uzņemšanas komisijas lēmumu trīs dienu laikā pēc rezultātu izziņošanas. Iesniegto apelāciju izskata nedēļas laikā.

2.14. Imatrikulācija (ieskaitīšana) programmā notiek tikai pēc personas lietas noformēšanas saskaņā ar Augstskolu likuma 46.panta 7.daļu. Informāciju par studējošā lietas noformēšanai iesniedzamajiem dokumentiem un reģistrēšanos studijām (vietu, laiku) reflektants saņem, aizpildot pieteikumu.

2.15. Noslēdzot studiju līgumu par studijām LSPA par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, studējošais pārskaita studiju maksu LSPA norēķinu kontā noteiktajos termiņos atbilstoši studiju līgumā norādītajam grafikam.

2.16. Reflektantus imatrikulē studiju programmā, ja noslēgts studiju līgums un iemaksāta studiju maksa par pirmo semestri.

2.17. Studiju maksa 2021./2022.akadēmiskajā gadā pilna laika klātienes studijās: 2820,00 EUR.

2.18. 
Studenti var pretendēt uz studiju un studējošā kredītu. Kredīta piešķiršana notiek saskaņā ar MK noteikumiem

2.19. Studiju līgumu slēgšana:    21.07. - 22.07.2021.        plkst. 10.00 - 12.15 un 12.45 - 16.00


                                                   26.07. -  29.07.2021.      plkst. 9.00 - 12.15  un  12.45 - 16.00
3. Uzņemšanas noteikumi NEPILNA LAIKA KLĀTIENES STUDIJĀM

3.1. Reflektantu ieskaitīšana specialitātē notiek konkursa kārtībā pēc LATVIEŠU VALODAS  UN SVEŠVALODAS centraslizēto eksāmenu rezultātiem (vai centralizētā eksāmena svešvalodā aizstāta pārbaudījuma ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma rezultātiem) vidējās izglītības mācību iestādēs (vērtējums vidējās izglītības apliecinošā dokumentā). Papildus punkti tiek piešķirti par centralizēto eksāmenu bioloģijā.  

3.2. Vērtēšanas kritēriji

Pielīdzināmā atzīme
5 ballu skalā
(Ja izglītības dokumentā
sekmju nov
ērtēšanai ir izmantota 5 ballu skala)

Vērtēšanas kritēriji

 

LSPA balles

 

Centralizētie eksāmeni:
CE Latviešu valodā, CE Svešvalodā
Papildus CE Bioloģijā
(kopējais procentuālais ovērtējums)

 

“A” -    no 80% līdz 100%

10

 

“B” -    no 66% līdz 79%

9

5

“C” -    no 48% līdz 65%

8

4

“D” -    no 31% līdz 47%

6

3

“E” -    no 5% līdz 30%

4

3.3. Saskaņā ar likumu centralizētos eksāmenus var nekārtot personas, kuras ir ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārzemēs, kā arī personas ar īpašām vajadzībām. Personas, kuras var nekārtot centralizētos eksāmenus, vērtē pēc 2 centralizēto eksāmenu priekšmetu atzīmēm no vidējās izglītības dokumenta sekmju izraksta.

Ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu, šīs institūcijas izsniegtais dokuments, kurā fiksēts pārbaudījuma vērtējums, ir vispārējās vidējās izglītības sertifikāta sastāvdaļa, kam nav derīguma termiņa ierobežojuma. Vispārējās vidējās izglītības sertifikātā uzrādītie vērtējumi mācību priekšmetos, tai skaitā starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums, ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu, kalpo par konkursa atlases kritēriju izglītojamā uzņemšanai studiju programmā (skat.1.pielikumu).

3.4. Ja vidējās izglītības atestātā kādā no mācību priekšmetiem vērtējums gadā ir zemāks par 4 ballēm, tad pretendents LSPA profesionālajā augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Fizioterapija” netiek uzņemts.

3.5. Konkursa noslēguma termiņš 2021.gada 26.jūlijs.
3.6. Studija līguma slēgšana  28. - 29.07.2021.   plkst. 10.00 - 16.00 

3.7. Uzņemšanas komisijā reflektantam ir pieejama informācija par uzņemšanas norisi. 

3.8. Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par konkursa rezultātiem, reflektantam norādot, vai reflektants ir izturējis konkursu, vai arī nav izturējis konkursu studiju programmā. Studiju programmā komplektē līdz trijām studiju grupām..

3.9. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties nākamajā dienā LSPA Uzņemšanas komisijas informatīvajā sanāksmē.

3.10. Reflektants ir tiesīgs iesniegt Uzņemšanas komisijā motivētu apelāciju par Uzņemšanas komisijas lēmumu trīs darba dienu laikā pēc rezultātu izziņošanas. Iesniegto apelāciju izskata nedēļas laikā.

3.11. Imatrikulācija (ieskaitīšana) programmā notiek tikai pēc personas lietas noformēšanas saskaņā ar Augstskolu likuma 46.panta 7.daļu. Informāciju par studējošā lietas noformēšanai iesniedzamajiem dokumentiem un reģistrēšanos studijām (vietu, laiku) reflektants saņem, aizpildot pieteikumu.

3.12. Noslēdzot studiju līgumu par studijām LSPA par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, studējošais pārskaita studiju maksu LSPA norēķinu kontā noteiktajos termiņos atbilstoši studiju līgumā norādītajam grafikam.

3.13. Reflektantus imatrikulē studiju programmā, ja noslēgts studiju līgums un iemaksāta studiju maksa par pirmo semestri.

3.14. Studiju maksa 2021./2022.akadēmiskajā gadā nepilna laika klātienes studijās  2460,00 EUR4.DOKUMENTI

4.1. 
Dokumentus pieņem elektroniski vai klātienē (ievērojot valstī noteiktos Covid-19 ierobežošanas epidemioloģisko noteikumu pamatprincipus):

Pilna laika klātienes studijām: 2021.gada 12.-17. un 19. jūlijā plkst. 10.00–17.00
Nepilna laika klātienes studijām: 2021.gada 21.-23. un 26.jūlijā plkst. 10.00–17.00
 
! Dokumentus var iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu:
• Pilna laika klātienes studijām: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
• Nepilna laika klātienes studijām: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 
4.2. Iesniedzamie dokumenti: 

 

Nr.Pk.

Dokumenti

Pilna laika klātienes studijām

Nepilna laika

neklātienes studijām

1.

Rektoram adresēts iesniegums (uz veidlapas, skatīt pielikumus ), aizpilda iesniedzot dokumentus

+
(2. pielikums)

+
(3. pielikums)

2. Maksājuma uzdevums par dokumentu noformēšanu (jpg, pdf, png formātā) + +
3. Pases vai ID kartes kopiju ** + +

4.

Vidējās izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopija**

+

+

5.

Sertifikātu kopijas (CE Latviešu valodā un

CE Svešvalodā) par centralizētā eksāmena nokārtošanu**

Ne zemāk

par 5%

Ne zemāk

par 5%

6.

Izziņa par veselības stāvokli (veidlapa-027/u) ar ģimenes ārsta slēdzienu

+

+

7.

Fotokartiņas 3x4 cm

+

+


* Iesniedzot dokumenta kopiju, jāuzrāda tā oriģināls

4.3. Iesniegtie personas dati tiks apstrādāti LSPA uzņemšanas procesa ietvaros un tiks saglabāti LSPA informatīvā sistēmā. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts un LSPA Privātuma politika.

4.4. Maksa par dokumentu noformēšanu 25,00 EUR (izņemot bāreņus).

Pirms dokumentu iesniegšanas jebkurā bankā jāveic maksājums 25,00 EUR apmērā par dokumentu noformēšanu. Maksājuma uzdevuma oriģināls jāiesniedz reizē ar uzņemšanas dokumentiem.
 
Rekvizīti
Maksātājs: vārds, uzvārds, pers. kods
Saņēmējs: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Reģ. Nr: 90000055243
Banka: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22
Konts Nr. LV53TREL9150120000000
Maksājuma mērķis:
Pilna laika klātienes studijām: Par studijām pilna laika klātienes fizioterapijas nodaļā. Kods 21399 (obligāti uzrādīt beigās)! (Ja maksājumu veic trešā persona - jāuzrāda personas vārds/uzvārds, par kuru tiek maksāts)
Nepilna laika klātienes studijām: Par studijām nepilna laika klātienes nodaļā. Kods 21399 (obligāti uzrādīt beigās)! (Ja maksājumu veic trešā persona - jāuzrāda personas vārds/uzvārds, par kuru tiek maksāts)
 5. PRETENDENTA  UN  LSPA  SAVSTARPĒJĀS  TIESĪBAS  UN  PIENĀKUMI  UZŅEMŠANAS  PROCESĀ

5.1. LSPA pienākumi pirms uzņemšanas:
        5.1.1. Publiskot uzņemšanas noteikumus, LSPA Iekšējās kārtības noteikumus, nodrošināt informācijas pieejamību pretendentiem;
        5.1.2. Sagatavot visus nepieciešamos dokumentus un izdales materiālus sekmīgai uzņemšanai;
        5.1.3. Ar LSPA rektora rīkojumu apstiprināt Uzņemšanas komisiju.

5.2. LSPA tiesības:
        5.2.1. Prasīt, lai pretendents ievērotu uzņemšanas noteikumos un norādījumos minēto, kā arī LSPA Iekšējās kārtības noteikumus;
        5.2.2. Ja pretendents Uzņemšanas komisijas norādītajā laikā bez attaisnojoša iemesla un nepaziņojot LSPA, neierodas uz reģistrēšanos studijām, kā arī nenoslēdz studiju līgumu, tad viņš tiek izslēgts no konkursa.

5.3. Pretendenta pienākumi uzņemšanas procesā:
        5.3.1. Iepazīties un ievērot uzņemšanas noteikumus, norādījumus un LSPA Iekšējās kārtības noteikumus;
        5.3.2. Piesakoties studijās, uzrādīt vai iesniegt visus uzņemšanas noteikumos norādītos dokumentus;
        5.3.3. Savlaicīgi ierasties uz iestājpārbaudījumiem, reģistrēšanos studijām un studiju līgumu slēgšanu;
        5.3.4. Savlaicīgi nokārtot visas finansiālās saistības ar LSPA.

5.4. Pretendenta tiesības uzņemšanas procesā:
        5.4.1. Saņemt informāciju par visiem ar uzņemšanu saistītajiem jautājumiem;
        5.4.2. Iesniegt augstāk minētos dokumentus personīgi ierodoties vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru un savu pasi;
        5.4.3. Iesniegt Uzņemšanas komisijā motivētu apelāciju par Uzņemšanas komisijas lēmumu trīs darba dienu laikā pēc rezultātu izziņošanas. LSPA rektora pieņemto lēmumu pretendents var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
        5.4.4. Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pretendentam ir tiesības prasīt, lai lēmums par atteikšanos imatrikulēt šo personu tiktu noformēts rakstiski.


ATVĒRTO  DURVJU  DIENAS      2021.gada 23.martā un 8.maijā  plkst.12.00

LSPA konferenču zālē (2.stāvs)

 

Kontakti

LSPA adrese: Brīvības gatve 333, Rīga, LV–1006 

Satiksme ar:

             - 1., 3.tramvaju līdz  pieturai „Sporta akadēmija”

            -  4., 12., 16. trolejbusu līdz galapunktam „Šmerlis” (LSPA);

            - 1., 14., 21. autobusu līdz pieturai „Šmerļa iela”.


LSPA mājaslapawww.lspa.lv   

•  Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre 
Ieva Stecenko  -  67799530, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ..
•    Uzņemšanas komisija (12.07. - 10.08.2021. )–  67543420
•    Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. Ivars Kravalis67799522, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
•    Pilna laika klātiene –  67543428      
•    Nepilna laika neklātiene – 67543429 
•    Veselības aprūpes nodaļa – 67799548

             Programmas direktore  Kristīne Plūme,  e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  
E-pasts dokumentu iesniegšanai:
Pilna laika klātienes studijām: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Nepilna laika klātienes studijām: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.      
 
Rekvizīti
Maksātājs: vārds, uzvārds, pers. kods
Saņēmējs: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Reģ. Nr: 90000055243
Banka: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22
Konts Nr. LV53TREL9150120000000
Maksājuma mērķis:
• Pilna laika klātienes studijām: Par studijām pilna laika klātienes fizioterapijas nodaļā. Kods 21399 (obligāti uzrādīt beigās)! (Ja maksājumu veic trešā persona - jāuzrāda personas vārds/uzvārds, par kuru tiek maksāts)
• Nepilna laika klātienes studijām: Par studijām nepilna laika klātienes nodaļā. Kods 21399 (obligāti uzrādīt beigās)! (Ja maksājumu veic trešā persona - jāuzrāda personas vārds/uzvārds, par kuru tiek maksāts)
 
      

 


6. PIELIKUMI

LSPA Pilna laika klātienes studijām IESNIEGUMS

LSPA Nepilna laika klātienes studijām IESNIEGUMS

Centralizētā eksāmena svešvalodā un gada atzīmes svešvalodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu