LSPA.jpg

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI LSPA 2021./2022. AKADĒMISKAJĀ GADĀ. Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programma „SPORTA ZINĀTNE” (kods 51813)

 

VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI |  UZŅEMŠANA  |  DOKUMENTI  |  TIESĪBAS un PIENĀKUMI  |  KONTAKTI  |  PIELIKUMI

1. VISPĀRĒJIE  NOSACĪJUMI   

 

1.1. LSPA diplomētie speciālisti ir sagatavoti darbam izglītības, sporta, valsts un pašvaldību iestādēs, biedrībās, nodibinājumos un kapitālsabiedrībās; iegūtas zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas, lai vadītu un organizētu izglītības, sporta, veselību nostiprinošu un cita veida darbību.

1.2. LSPA ir akreditēta valsts augstskola ar kvalificētiem mācību spēkiem un materiālo bāzi. Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programma "Sporta zinātne" (kods 51813)  ir akreditēta līdz 2024.gada 30.jūnijam (Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punktā noteikto). .

1.3. Iegūstamais grāds – zinātnes doktors (Ph.D)

1.4. Konkursa kārtībā LSPA doktorantūrā uzņem Latvijas Republikas iedzīvotājus.

1.5.
Lai studētu LSPA maģistrantūrā, nepieciešama dokumentāri apliecināta un Latvijā atzīta studiju programmas prasībām atbilstoša iepriekšēja izglītība.  
       Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:
       1.5.1. pedagoģijas maģistra akadēmiskais grāds sporta zinātnē;
       1.5.2. profesionālais maģistra grāds sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista kvalifikācija;
       1.5.3. maģistra grāds radniecīgā zinātņu nozarē vai apakšnozarē.
       1.5.4. iepriekš iegūtās augstākās izglītības studiju ilgums pilna laika studijās nav mazāks par pieciem gadiem.

1.6. Tiesības studēt LSPA maģistrantūrā ir vienādas Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomiskās zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas pilsonim, kā arī Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanas atļauja.

1.7. Ārvalstniekus (uz kuriem neattiecas 1.6.punkta nosacījumi) uzņem atbilstoši LR Augstskolu likuma 83.pantam un Ārvalstu studentu uzņemšanas noteikumiem LSPA. 

1.8. Studiju ilgums – 3,5 studiju gadi.
    
1.9. Studiju finansēšana:    
       - par valsts budžeta līdzekļiem;
       - par fiziskas vai juridiskas personas līdzekļiem.


2. UZŅEMŠANA

2.1. Uzņemšana notiek konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem.

2.2. Konkursā vērtē iestājpārbaudījumu un iesniegto dokumentu rezultātus (promocijas darba projekta veidlapa 1. pielikumā; noformēšanas prasības 2. pielikumā; vērtēšanas kritēriji 3.pielikumā):

 Iestājpārbaudījums

Maksimālais punktu skaits

Promocijas darba projekts - iesniegt drukātā veidā un prezentācija līdz 15 min. (promocijas darba tēmai jāatbilst LSPA Attīstības stratēģijas prioritārajiem virzieniem - skatīt: https://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2474&Itemid=514

1-10

Dokumentu konkurss

1-10

 

Iepriekšējā studiju posma vidējā svērtā atzīme* .

Ja nav vidējā svērtā atzīme, tad vidējā atzīme.

1 - 10

 Kvalifikācijas īpašnieka vidējo svērto atzīmi rēķina kā:  av=sum(a*f)/sum(f),  kur: av - vidējā svērtā atzīme, a - studenta iegūtais vērtējums par katru programmas kursu, f - šā kursa apjoms kredītpunktos.

2.3. Vienāda punktu skaita gadījumā priekšroka tiek dota pretendentiem, kuriem ir lielākā iepriekšējā studiju posma vidējā svērtā atzīme (ja nav vidējā svērtā atzīme, tad vidējā atzīme), pēc tam - punktu skaits par piedalīšanos zinātniskajās konferencēs, pēc tam - par zinātniskajām publikācijām, pēc tam - par darba stāžu specialitātē.

2.4. Iestājpārbaudījums notiek tiešsaitē Zoom platformā 2021.gada 3.septembrī.

2.5. Konkursa noslēguma termiņš 2021.gada 3.septembrī.

2.6. Uzņemšanas komisijā reflektantam ir pieejama informācija par uzņemšanas norisi.

2.7. Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par konkursa rezultātiem, reflektantam norādot, vai ir izturējis konkursu par budžeta vai maksas finansējumu un kļuvis par pretendentu vai arī nav izturējis konkursu programmā.

2.8. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties iestājpārbaudījuma dienā pēc konkursa LSPA Uzņemšanas komisijas informatīvajā sanāksmē.

2.9. Reflektants ir tiesīgs iesniegt Uzņemšanas komisijā motivētu apelāciju par Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem trīs darba dienu laikā pēc rezultātu izziņošanas. Iesniegto apelāciju izskata nedēļas laikā.

2.10. Pretendentu reģistrēšana valsts budžeta finansētajās pilna laika studijās, noteiktā limita ietvaros, notiek konkursa kārtībā pēc iegūto punktu summas. Noteiktu studentu skaitu uzņem maksas studiju vietās par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.

2.11. 
Doktora programmā SZ studijām pilna laika klātienē valsts budžeta finansētajās studijuvietās ieskaita pretendentus konkursa kārtībā. Saskaņā ar Augstskolu likumu (47.pants (2), tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), doktora grāda vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. BET: Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.

2.12. Pretendentus, kuri sekmīgi nokārtojuši iestājpārbaudījumus, bet nav izturējuši konkursu uz valsts budžeta finansētām vietām, uzņem maksas studiju vietās par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. Studiju maksa 2021./2022.akadēmiskajā gadā 1980,00 EUR, viena semestra maksa 990,00 EUR.

2.13. No konkursa izslēdz reflektantus, kuri neievēro LSPA uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

2.14. Imatrikulācija programmā notiek tikai pēc personas lietas noformēšanas saskaņā ar Augstskolu likuma 46.panta 7.daļu. Informāciju par studējošā lietas noformēšanai iesniedzamajiem dokumentiem un reģistrēšanos studijām (vietu, laiku) reflektants saņem, aizpildot pieteikumu.

2.15. Studiju līgumu slēgšana (ar elektroniski drošu parakstu): 2021.gada 3.septembrī, vai pēc individuālas vienošanās ar studējošo. 

2.16. Noslēdzot studiju līgumu par studijām LSPA par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, studējošais pārskaita studiju maksu LSPA norēķinu kontā noteiktajos termiņos atbilstoši studiju līgumā norādītajam grafikam.

2.17. Reflektantus imatrikulē studiju programmā, ja noslēgts studiju līgums un iemaksāta studiju maksa par pirmo semestri.

2.18. Šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa ir 1.pielikums,2.pielikums un 3. pielikums. 

2.19.
 Studējošie var pretendēt uz studiju un studējošā kredītu.
 Kreditēšana notiks saskaņā ar MK Noteikumiem.


3. DOKUMENTI

3.1. Iesniedzamie dokumenti:
        •    iesniegums,
        •    LSPA katedras rekomendācija,
        •    diploma un atzīmju lapas kopijas*,
        •    izziņa par veselības stāvokli (veidlapa 027/u),
        •    darba stāžu apliecinošs dokuments,
        •    CV (iekļaujot zinātniskās publikācijas, piedalīšanos zinātniskajās konferencēs, profesionālās pilnveides kursos, semināros), sertifikātu kopijas pēdējo 3 gadu laikā,
        •    LSPA Maģistra grāda piešķiršanas Padomes rekomendācija,
        •    1 fotokartiņa 3x4 cm,
        •    pases kopija (uzrādot pasi),
        •    promocijas darba projekts (veidlapa – 1.pielikumā),

        •    maksājuma uzdevums par  pārskatīto dokumentu noformēšanas maksu (rekvīziti  – 5.pielikumā).

*  Iesniedzot dokumenta kopiju, jāuzrāda tā oriģināls.


3.2. Dokumenti elektroniski jāiesniedz 2021.gada 2. septembrī plkst. 10.00-16.00 e-pastā: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

3.3. Pretendentiem uzņemšanas komisijai ir iespēja uzdod sev interesējošos jautājumus tiešsaistē Zoom platformā 28.jūnijā un 29.jūnijā no plkst. 11.00-13.00

Saite: https://zoom.us/j/99001671823?pwd=c1RTb1ZDYTB0cTQrdTF0VHBnMkZLZz09

Meeting ID: 990 0167 1823 Passcode: 095145

3.4. Dokumentu noformēšanas maksa: 25,00 EUR.

       (uzrādot maksājuma uzdevumu par dokumentu reģistrēšanu).

Pirms dokumentu iesniegšanas studijām doktorantūrā jebkurā bankā jāveic maksājums 25,00 EUR apmērā par dokumentu noformēšanu. Maksājuma uzdevums jāiesniedz reizē ar uzņemšanas dokumentiem.
Rekvizīti:
Maksātājs: vārds, uzvārds, pers.kods
Saņēmējs: 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
                     Reģ. Nr: 90000055243
                     Banka: Valsts kase; 
                     Bankas kods: TRELLV22, 
                     Konts Nr. LV53TREL9150120000000
Maksājuma mērķis: Par studijām doktorantūrā. Kods 21351 (obligāti uzrādīt beigās)! (Ja maksājumu veic trešā persona - jāuzrāda personas vārds/uzvārds par kuru tiek maksāts).


4. PRETENDENTA  UN  LSPA  SAVSTARPĒJĀS  TIESĪBAS  UN  PIENĀKUMI  UZŅEMŠANAS  PROCESĀ

4.1. LSPA pienākumi pirms uzņemšanas:
        4.1.1. Publiskot uzņemšanas noteikumus, LSPA Iekšējās kārtības noteikumus, nodrošināt informācijas pieejamību pretendentiem;
        4.1.2. Potenciālie promocijas darba vadītāji nodrošina predententiem konsultāciju;
        4.1.3. Sagatavot visus nepieciešamos dokumentus un izdales materiālus sekmīgai uzņemšanai;
        4.1.4. Ar LSPA rektora rīkojumu apstiprināt Uzņemšanas un Iestājeksāmenu komisiju.

4.2. LSPA tiesības:
        4.2.1. Prasīt, lai pretendents ievērotu uzņemšanas noteikumos un norādījumos minēto, kā arī LSPA Iekšējās kārtības noteikumus;
        4.2.2. Ja pretendents Uzņemšanas komisijas norādītajā laikā bez attaisnojoša iemesla un nepaziņojot LSPA, neierodas uz reģistrēšanos studijām, kā arī nenoslēdz studiju līgumu, tad viņš tiek izslēgts no konkursa.

4.3. Pretendenta pienākumi uzņemšanas procesā:
        4.3.1. Iepazīties un ievērot uzņemšanas noteikumus, norādījumus un LSPA Iekšējās kārtības noteikumus;
        4.3.2. Piesakoties studijās, uzrādīt vai iesniegt visus uzņemšanas noteikumos norādītos dokumentus;
        4.3.3. Savlaicīgi ierasties uz iestājpārbaudījumiem, reģistrēšanos studijām un studiju līgumu slēgšanu;

        4.3.4. Sagatavot promocijas darba prezentāciju Power Point (vai citā prezentācijas ) formātā; 
        4.3.5. Savlaicīgi nokārtot visas finansiālās saistības ar LSPA.


4.4. Pretendenta tiesības uzņemšanas procesā: 
        4.4.1. Saņemt informāciju par visiem ar uzņemšanu saistītajiem jautājumiem;
        4.4.2. Iesniegt augstāk minētos dokumentus personīgi ierodoties vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru un savu pasi;
        4.4.3. Iesniegt Uzņemšanas komisijā motivētu apelāciju par Uzņemšanas komisijas lēmumu trīs darba dienu laikā pēc rezultātu izziņošanas. LSPA rektora pieņemto lēmumu pretendents var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
        4.4.4. Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pretendentam ir tiesības prasīt, lai lēmums par atteikšanos imatrikulēt šo personu tiktu noformēts rakstiski.


5. KONTAKTINFORMĀCIJA

LSPA adrese: Brīvības gatvē 333, Rīgā, LV–1006

Satiksme ar:    - 1., 3. tramvaju līdz  pieturai „Sporta akadēmija”

                        -  4., 12., 16. trolejbusu līdz galapunktam „Šmerlis” (LSPA);

                        - 1., 14., 21. autobusu līdz pieturai „Šmerļa iela”. 

LSPA mājaslapa: www.lspa.lv
Tālrunis: 67799521   
Sporta zinātnes maģistrantūras un doktorantūras 
vadītāja Tatjana Ņikiforova
E-pasts: ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ) 

Doktora studiju programmas “Sporta zinātne” direktora p.i.  prof. Jānis Žīdens 
E-pasts:( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )

 


6. PIELIKUMI

Iesniegums

Promocijas darba projekts

Promocijas darba projekta noformēšanas prasības

Konkursa vērtēšanas kritēriji