LSPA.jpg

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI LSPA 2021./2022. AKADĒMISKAJĀ GADĀ. Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma „SPORTA ZINĀTNE” (kods 42813)

 

VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI | DOKUMENTI |  KLĀTIENE |  NEKLĀTIENE |  TIESĪBAS un PIENĀKUMI  |  KONTAKTI  PIELIKUMI

1. VISPĀRĒJIE  NOSACĪJUMI pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijām

1.1. LSPA ir akreditēta valsts augstskola ar kvalificētiem mācību spēkiem un materiālo bāzi. LSPA diplomētie speciālisti ir sagatavoti darbam izglītības, sporta, valsts un pašvaldību iestādēs, biedrībās, nodibinājumos un kapitālsabiedrībās; iegūtas zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas, lai vadītu un organizētu izglītības, sporta, veselību nostiprinošu un cita veida darbību. 

1.2. Konkursa kārtībā LSPA uzņem LR pilsoņus un personas, kurām ir izdota LR nepilsoņa pase, kā arī personas, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Lai studētu augstskolā, nepieciešams vidējo izglītību apliecinošs dokuments. LR pilsoņi un personas, kurām ir izdota LR nepilsoņa pase, kā arī personas, kurām ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, iesniedz vidējās izglītības dokumentu Akadēmiskās informācijas centrā un veic izglītības dokumenta pielīdzināšanu Latvijā izsniegtam atestātam par vispārējo vidējo izglītību. 

Ārvalstniekus uzņem atbilstoši LR likumdošanai, LR Izglītības likumam, Augstskolu likuma 83.pantam un Ārvalstu studentu uzņemšanas noteikumiem LSPA.

1.3. Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma "Sporta zinātne" (kods 42813) ir akreditēta līdz 2024.gada 30.jūnijam (Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punktā noteikto). 

1.4. LSPA pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes absolventi iegūst profesionālā bakalaura grādu sporta zinātnē, kā arī izglītības un sporta darba specialitāti ar divām kvalifikācijām:
            •    sporta skolotājs un vadītājs (menedžeris) sporta jomā;
            •    sporta skolotājs un rekreācijas speciālists;
            •    sporta veida vecākais treneris*  un vadītājs sporta jomā;
            •    sporta veida vecākais treneris*
  un sporta skolotājs;
            •    sporta veida vecākais treneris
 un rekreācijas speciālists.

Specialitāti ar 2 kvalifikācijām apstiprina, ja studijām pieteikušies vismaz 8 studenti.


Skaidrojums:    * - sporta veida vecākais treneris vienā no minētajiem sporta veidiem:
            •    airēšana, aerobika, armrestlings (roku cīņa), ātrslidošana
*;
            •    basketbols, badmintons*, biatlons, bobslejs*, bodibildings, boulings*, bokss, bridžs*, brīvā cīņa, burāšana*;
            •    daiļslidošana,dambrete, džudo, džiu-džitsu*;
            •    florbols, futbols, frisbijs*, frīstails, fitness
            •    galda teniss*, grieķu-romiešu cīņa;
            •    handbols, hokejs;
            •    jātnieku sports*;
            •    kamaniņu sports*, karatē, kērlings*, kikbokss, krosmintons*, kāpšanas sports*;
            •    lakross*, lēkšana uz batuta*, loka šaušana*;
            •    mākslas vingrošana, modernā pieccīņa*, motosports*, MMA (jaukta cīņa)*;
            •    nūjošana*, novuss;
            •    orientēšanās;
            •    pauerliftings (spēka trīscīņa) paukošana*, peldēšana, pludmales volejbols;
            •    regbijs*riteņbraukšana*, riteņbraukšana BMX, riteņbraukšana MTB;
      •    sambo, skeletons*, skeitbords, skrituļslaloms*, skrituļslidošana*, skvošs*, slēpošana (distanču, kalnu),  smaiļošana un kanoe, snovbords, sporta aerobika*, sporta dejas, sporta tūrisms, sporta vingrošana, svarcelšana, svarbumbu celšana, šahs*, šaušana (ložu, stenda), šorttreks*;
          •    taibokss (muaythai)*, taekvondo, teniss*, triatlons*;
          •    u-šu*, ugunsdzēsības sports*;
          •    veikbords, vieglatlētika, virves vilkšana, volejbols;
          •    ziemeļu divcīņa.

Skaidrojums 

* - sporta veida vecākos trenerus sagatavo sadarbībā ar sporta veidu federācijām.

1.5. Studiju ilgums pilna laika klātienē 4 studiju gadi, nepilna laika neklātienē 4,5 studiju gadi.

1.6. Studiju finansēšana:
         a) par valsts budžeta līdzekļiem,
         b) par fiziskas vai juridiskas personas līdzekļiem.

  

DOKUMENTI

1.7.  Dokumentus pieņem elektroniski vai klātienē (ievērojot valstī noteiktos Covid-19 ierobežošanas epidemioloģisko noteikumu pamatprincipus):

• Pilna laika klātienes studijām:
2021.gada 12.-17. un 19.-20.jūlijā plkst. 10.00 – 17.00
• Nepilna laika neklātienes studijām:
2021.gada 21.-23. un 26.jūlijā plkst. 10.00 – 17.00

! Dokumentus var iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu:
• Pilna laika klātienes studijām: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
• Nepilna laika neklātienes studijām: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


1.8.  Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

Nr.Pk.

Dokumenti

Pilna laika klātienes studijām

Nepilna laika

neklātienes studijām

1.

Rektoram adresēts iesniegums (uz veidlapas, skatīt pielikumus ), aizpilda iesniedzot dokumentus

+
(2. pielikums)

+
(3. pielikums)

2. Maksājuma uzdevums par dokumentu noformēšanu (jpg, pdf, png formātā) + +
3. Pases vai ID kartes kopiju ** + +

4.

Vidējās izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopija**

+

+

5.

Sertifikātu kopijas (CE Latviešu valodā un

CE Svešvalodā) par centralizētā eksāmena nokārtošanu**

Ne zemāk

par 5%

Ne zemāk

par 5%

6.

Izziņa par veselības stāvokli (veidlapa-027/u) ar ģimenes ārsta slēdzienu

+

+

7.

Fotokartiņas 3x4 cm

+

+

 * Sportisko sasniegumu apstiprināšanai jāiesniedz attiecīgās sporta veida federācijas apliecinājums.** Iesniedzot dokumenta kopiju, jāuzrāda tā oriģināls.

1.9. Iesniegtie personas dati tiks apstrādāti LSPA uzņemšanas procesa ietvaros un tiks saglabāti LSPA informatīvā sistēmā. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts un LSPA Privātuma politika.

1.10. Maksa par dokumentu noformēšanu 25,00 EUR (izņemot bāreņus).

Pirms dokumentu iesniegšanas jebkurā bankā jāveic maksājums 25,00 EUR apmērā par dokumentu noformēšanu. Maksājuma uzdevuma oriģināls jāiesniedz reizē ar uzņemšanas dokumentiem.

Rekvizīti:
Maksātājs: vārds, uzvārds, pers.kods

Saņēmējs: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
                     Reģ. Nr: 90000055243
                     Banka: Valsts kase
                     Bankas kods: TRELLV22 
                     Konts Nr. LV53TREL9150120000000
Maksājuma mērķis: 

Pilna laika klātienes studijām:

Par studijām pilna laika klātienes nodaļā. Kods 21399 (obligāti uzrādīt beigās)! (Ja maksājumu veic trešā persona - jāuzrāda personas vārds/uzvārds, par kuru tiek maksāts)

Nepilna laika neklātienes studijām:

Par studijām nepilna laika neklātienes nodaļā. Kods 21399 (obligāti uzrādīt beigās)! (Ja maksājumu veic trešā persona - jāuzrāda personas vārds/uzvārds, par kuru tiek maksāts)

 

1.11. Pretendenta un LSPA savstarpējās tiesības un pienākumi uzņemšanas procesā:

1.11.1. LSPA pienākumi pirms uzņemšanas:
        - Publiskot uzņemšanas noteikumus, LSPA Iekšējās kārtības noteikumus, nodrošināt informācijas pieejamību pretendentiem;
        - Sagatavot visus nepieciešamos dokumentus un izdales materiālus sekmīgai uzņemšanai;
        - Ar LSPA rektora rīkojumu apstiprināt Uzņemšanas un Iestājeksāmenu komisiju.
1.11.2. LSPA tiesības:
        - Prasīt, lai pretendents ievērotu uzņemšanas noteikumos un norādījumos minēto, kā arī LSPA Iekšējās kārtības noteikumus;
       - Ja pretendents Uzņemšanas komisijas norādītajā laikā bez attaisnojoša iemesla un nepaziņojot LSPA, neierodas uz reģistrēšanos studijām, kā arī nenoslēdz studiju līgumu, tad viņš tiek izslēgts no konkursa.
1.11.3. Pretendenta pienākumi uzņemšanas procesā:
        - Iepazīties un ievērot uzņemšanas noteikumus, norādījumus un LSPA Iekšējās kārtības noteikumus;
        - Piesakoties studijās, uzrādīt vai iesniegt visus uzņemšanas noteikumos norādītos dokumentus;
        - Savlaicīgi ierasties uz iestājpārbaudījumiem, reģistrēšanos studijām un studiju līgumu slēgšanu;
        - Savlaicīgi nokārtot visas finansiālās saistības ar LSPA.
1.11.4. Pretendenta tiesības uzņemšanas procesā:
        - Saņemt informāciju par visiem ar uzņemšanu saistītajiem jautājumiem;
      - Iesniegt augstāk minētos dokumentus personīgi ierodoties vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru un savu pasi;
        - Iesniegt Uzņemšanas komisijā motivētu apelāciju par Uzņemšanas komisijas lēmumu trīs darba dienu laikā pēc rezultātu izziņošanas. LSPA rektora pieņemto lēmumu pretendents var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
        - Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pretendentam ir tiesības prasīt, lai lēmums par atteikšanos imatrikulēt šo personu tiktu noformēts rakstiski.

 

2. NOTEIKUMI  PILNA  LAIKA  KLĀTIENES  STUDIJĀM

2.1. Konkursā piedalās reflektanti, kuriem dokumentā par vidējo izglītību ir sekmīgs vērtējums un kuri pretendē uz valsts budžeta studiju vietām.

2.2. Reflektantiem jāiesniedz 2 (divu) valsts centralizēto eksāmenu (CE) sertifikāti

(kopējais procentuālais novērtējums ne mazāk kā 5%):     
- CE  LATVIEŠU  VALODĀ;

- CE  SVEŠVALODĀ.

Saskaņā ar likumu centralizētos eksāmenus var nekārtot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, kā arī personas ar īpašām vajadzībām, personas, kurām šādas tiesības pēc atsevišķa Ministru kabineta locekļa ierosinājuma noteicis Ministru kabinets sakarā ar attiecīgo personu īpašiem nopelniem Latvijas valsts labā, ja vien šīs personas normatīvos aktos noteiktā kārtībā bijušas atbrīvotas no vidējās izglītības valsts pārbaudījumiem. Personas, kuras var nekārtot centralizētos eksāmenus, vērtē pēc divu centralizēto eksāmenu priekšmetu atzīmēm no vidējās izglītības dokumenta sekmju izraksta.

Ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu, šīs institūcijas izsniegtais dokuments, kurā fiksēts pārbaudījuma vērtējums, ir vispārējās vidējās izglītības sertifikāta sastāvdaļa, kam nav derīguma termiņa ierobežojuma. Vispārējās vidējās izglītības sertifikātā uzrādītie vērtējumi mācību priekšmetos, tai skaitā starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums, ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu, kalpo par konkursa atlases kritēriju izglītojamā uzņemšanai studiju programmā (skat. 2.pielikumu).

2.3. Personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, uz CE kārtošanu Latviešu valodā piesakās Valsts izglītības satura centra mājaslapā publicētās LR augstskolās (Valsts izglītības satura centrs līdz mācību gada 1.februārim ievieto centra interneta mājaslapā visc.gov.lv augstskolu sarakstu, kurās ir iespēja kārtot CE. Reflektantam līdz mācību gada 10.aprīlim jāiesniedz norādītā augstskolā rakstisks iesniegums, norādot eksāmenus, kurus vēlas kārtot).

2.4. Konkursā vērtē centralizēto eksāmenu (CE Latviešu valodā, CE Svešvalodā) kopējo procentuālo novērtējumu un priekšrocību** rezultātus. Konkursa punktu summu veido LSPA noteiktās skalas baļļu summa: priekšrocības**, CE Latviešu valodā un CE Svešvalodā (vai centralizētā eksāmena svešvalodā aizstāts pārbaudījums ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu (skatīt 1. pielikumu).

Ja reflektanti (divi vai vairāki) iegūst vienādu punktu skaitu, tad konkursā augstāka vieta reflektantiem, kuriem labāks vērtējums priekšrocībās**. Savukārt ja arī šajā gadījumā reflektanti (divi vai vairāki) iegūst vienādu punktu skaitu, tad konkursā augstāka vieta reflektantiem kuriem labāks vērtējums CE latviešu valodā, un attiecīgi pēc tam CE svešvalodā. Arī ja šajā gadījumā reflektanti (divi vai vairāki) iegūst vienādu punktu skaitu, tad konkursā augstāka vieta reflektantiem kuriem labāks vērtējums mācību priekšmetā sports.

2.5. Konkursa vērtēšanas kritēriji:

Pielīdzināmā atzīme 5 ballu skalā

(Ja izglītības dokumentā

sekmju novērtēšanai ir izmantota

 5 ballu skala)

Vērtēšanas kritēriji

 

LSPA balles

Centralizētie eksāmeni

(kopējais procentuālais novērtējums)

 

“A” -  no 80% līdz 100%

10

 

“B” -  no 66% līdz 79%

9

5

“C” -  no 48% līdz 65%

8

4

“D” -  no 31% līdz 47%

6

3

“E” -  no 5% līdz 30%

4

 

Priekšrocības*

8-10

  2.6. *Priekšrocības:

•  Olimpisko un paraolimpisko spēļu dalībnieks (iegūst papildus 10 punktus);

•  Pasaules un Eiropas pieaugušo čempionāta 1.-12.vietas ieguvējs (iegūst papildus 9 punktus);

•  Pasaules un Eiropas junioru čempionāta 1.-12.vietas ieguvējs (iegūst papildus 8 punktus).

** Sportisko sasniegumu apstiprināšanai jāsniedz attiecības sporta federācijas apliecinājums.        

2.7. Pilna laika klātienē valsts budžeta finansētajās studiju vietās ieskaita pretendentus konkursa kārtībā. Saskaņā ar Augstskolu likuma 47.pantu (2), tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), doktora grāda vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes.

!!! Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.

             2.8. Konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem (CE Latviešu valodā un CE Svešvalodā) uzņem noteiktu skaitu valsts budžeta finansētajās studiju vietās personas ar īpašām vajadzībām,uzrādot invaliditātes apliecību.   

2.9. Konkursa noslēguma termiņš 2021.gada 21.jūlijs.

2.10. Uzņemšanas komisijā reflektantam ir pieejama informācija par uzņemšanas norisi.

2.11. Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par konkursa rezultātiem, reflektantam norādot, vai ir izturējis konkursu par budžeta vai maksas finansējumu un kļuvis par pretendentu vai arī nav izturējis konkursu programmā.

2.12. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties nākamajā dienā (22.07.2021) pēc konkursa reflektantu personīgajos e-pastos un lspa.lv

2.13. Reflektants ir tiesīgs iesniegt Uzņemšanas komisijā motivētu apelāciju par Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem trīs darba dienu laikā pēc rezultātu izziņošanas. Iesniegto apelāciju izskata  nedēļas laikā.

2.14. Pretendentu reģistrēšana valsts budžeta finansētajās pilna laika studijās noteiktā limita ietvaros notiek konkursa kārtībā pēc iegūto ballu summas. Noteiktu studentu skaitu uzņem maksas studiju vietās par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.

2.15. Konkursa kārtībā studijās par maksu 2021./2022.akadēmiskajā gadā 1720,00 EUR ar tiesībām piedalīties katru semestri konkursā uz valsts budžeta finansētām vietām uzņem noteiktu studentu skaitu, ja nav izturēts konkurss uz valsts budžeta finansētām vietām.

2.16. No konkursa izslēdz reflektantus, kuri neievēro LSPA uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

2.17. Imatrikulācija (ieskaitīšana) programmā notiek pēc personas lietas noformēšanas saskaņā ar Augstskolu likuma 46.panta 7.daļu. Informāciju par studējošā lietas noformēšanai iesniedzamajiem dokumentiem un reģistrēšanos studijām (vietu, laiku) reflektants saņem, aizpildot pieteikumu.

 2.18. Studiju līgumu slēgšana norisinās klātienē:

·      studējošie par valsts budžeta līdzekļiem:

                         23.07.2021.     plkst. 10.30 - 16.00·     

       studējošie par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem:

26. - 29.07.2021.      plkst. 9.00 - 12.15  un  12.45 - 16.00

2.19. Noslēdzot studiju līgumu par studijām LSPA par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, studējošais pārskaita studiju maksu LSPA norēķinu kontā noteiktajos termiņos atbilstoši studiju līgumā norādītajam grafikam.

2.20. Reflektantus imatrikulē studijās programmā, ja noslēgts studiju līgums un iemaksāta studiju maksa par pirmo semestri.

2.21. Šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa ir 1.pielikums „Centralizētā eksāmena svešvalodā un gada atzīmes svešvalodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu’’ un 2. pielikums ‘’Iesniegums’’.

2.22. Studenti var pretendēt uz studiju un studējošā kredītu. Kredīta piešķiršana notiks saskaņā ar jaunajiem MK noteikumiem.3. NOTEIKUMI  NEPILNA  LAIKA  NEKLĀTIENES  STUDIJĀM
3.1.Studijas nepilna laika neklātienē ir par maksu 2021./2022.akadēmiskajā gadā 1440,00 EUR.
 Sākot ar 2.semestri studenti var pretendēt uz studiju kredītu studiju maksas segšanai. FS iestājeksāmens nav jākārto. Studiju laikā jāizpilda tādas pašas fiziskās sagatavotības prasības kā pilna laika klātienes studējošiem.

3.2. Konkursā vērtē centralizēto eksāmenu (CE) kopējā procentuālā novērtējuma rezultātus - CE Latviešu valodā un CE Svešvalodā (vai centralizētā eksāmena svešvalodā aizstāts pārbaudījums ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu). Saskaņā ar likumu centralizētos eksāmenus var nekārtot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, kā arī personas ar īpašām vajadzībām, personas, kurām šādas tiesības pēc atsevišķa Ministru kabineta locekļa ierosinājuma noteicis Ministru kabinets sakarā ar attiecīgo personu īpašiem nopelniem Latvijas valsts labā, ja vien šīs personas normatīvos aktos noteiktā kārtībā bijušas atbrīvotas no vidējās izglītības valsts pārbaudījumiem. Personas, kuras var nekārtot centralizētos eksāmenus, vērtē pēc divu centralizēto eksāmenu priekšmetu atzīmēm no vidējās izglītības dokumenta sekmju izraksta.

Ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu, šīs institūcijas izsniegtais dokuments, kurā fiksēts pārbaudījuma vērtējums, ir vispārējās vidējās izglītības sertifikāta sastāvdaļa, kam nav derīguma termiņa ierobežojuma. Vispārējās vidējās izglītības sertifikātā uzrādītie vērtējumi mācību priekšmetos, tai skaitā starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums, ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu, kalpo par konkursa atlases kritēriju izglītojamā uzņemšanai studiju programmā (skat. 2.pielikumu).Absolventi iegūst profesionālā bakalaura grādu sporta zinātnē, kā arī izglītības un sporta darba specialitāti ar divām kvalifikācijām:

3.3. Konkursa noslēguma termiņš 2021.gada 26.jūlijs.

3.4. Studiju līgumu slēgšana  28.-29.07.2021.  plkst.10.00 - 16.00

3.5. Par fiziskās sagatavotības līmeņa atbilstību LSPA studiju prasībām atbild paši reflektanti.

3.6. Reflektantus imatrikulē studijās programmā, ja noslēgts studiju līgums un iemaksāta studiju maksa par pirmo semestri.
 


ATVĒRTO  DURVJU  DIENAS:  2021.gada 23.martā un 8.maijā  plkst. 12.00   LSPA konferenču zālē, 2.stāvā

KONTAKTI

LSPA adrese: Brīvības gatvē 333, Rīgā, LV–1006  
LSPA mājaslapa: www.lspa.lv

•    Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre Austra Kurkinaite - 67543420, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
•    Uzņemšanas komisija  (12.07.- 10.08. 2021.) –  67543420
•    Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. Ivars Kravalis67799522,
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
•    Pilna laika klātiene –  67543428       
•    Nepilna laika neklātiene –  67543429 

• Pilna laika klātienes studijām: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
• Nepilna laika neklātienes studijām: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 
REKVIZĪTI
Maksātājs: vārds, uzvārds, pers. kods
Saņēmējs: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Reģ. Nr: 90000055243
Banka: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22
Konts Nr. LV53TREL9150120000000
 
Pilna laika klātienes studijām:
Par studijām pilna laika klātienes nodaļā. Kods 21399 (obligāti uzrādīt beigās)! (Ja maksājumu veic trešā persona - jāuzrāda personas vārds/uzvārds, par kuru tiek maksāts)
Nepilna laika neklātienes studijām:
Par studijām nepilna laika neklātienes nodaļā. Kods 21399 (obligāti uzrādīt beigās)! (Ja maksājumu veic trešā persona - jāuzrāda personas vārds/uzvārds, par kuru tiek maksāts)

 


4. PIELIKUMI

LSPA Pilna laika klātienes studijām iesniegums

LSPA Nepilna laika neklātienes studijām iesniegums

Centralizētā eksāmena svešvalodā un gada atzīmes svešvalodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu