UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI LSPA 2022./2023. AKADĒMISKAJĀ GADĀ. Profesionālā maģistra augstākās izglītības programma „Veselības aprūpes speciālists sportā” (kods 47722)

VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI  |   UZŅEMŠANA  |   DOKUMENTI  |  KONTAKTI  |  PIELIKUMI

 

1. VISPĀRĒJIE  NOSACĪJUMI   

1.1. LSPA diplomētie speciālisti profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ” atbilstoši profesijas standartam ir sagatavoti darbam veselības zinātņu jomās ar zināšanām un prasmēm pieņemt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus lēmumus, veikt starpdisciplināru profesionālo sadarbību un īstenot mūsdienīgas metodes veselības problēmu konstatēšanai un risināšanai sekmējot klientu dzīves kvalitāti ilgtermiņā.

1.2. LSPA ir akreditēta valsts augstskola ar kvalificētiem mācību spēkiem un materiālo bāzi.

Akadēmijā īstenojamā Profesionālā maģistra augstākās izglītības programma „Veselības aprūpes speciālists sportā” (kods 47722) ir akreditēta līdz 2022.gada 31.decembrim (Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punktā noteikto). 

1.3. Iegūstamais grāds: profesionālais maģistrs veselības aprūpē. Studiju specializācijas virzieni: sporta fizioterapeits vai pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā.

1.4. Lai studētu LSPA maģistrantūrā, nepieciešama dokumentāri apliecināta un Latvijā atzīta studiju programmas prasībām atbilstoša iepriekšēja izglītība. Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:


Bakalaura grāds un kvalifikācija fizioterapeits vai  ergoterapiets studiju specializācijas virzienā pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā;
Bakalaura grāds veselības aprūpē un kvalifikācija fizioterapeits studiju specializācijas virzienā sporta fizioterapeits.

1.5. Tiesības studēt LSPA maģistrantūrā ir vienādas Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas pilsonim un Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanas atļauja.

1.6. Ārvalstniekus (uz kuriem neattiecas 1.5.punkta nosacījumi) uzņem atbilstoši LR Augstskolu likuma 83.pantam.

1.7. Studiju ilgums – 2 gadi (4 akadēmiskie semestri).

1.8. Kopējais studiju ilgums profesionālās augstākās izglītības maģistra grāda ieguvei ir vismaz pieci gadi.

1.9. Studiju finansēšana: - a) par valsts budžeta līdzekļiem; b) par fiziskas vai juridiskas personas līdzekļiem.

1.10. Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTA JOMĀ” ar specializāciju sporta fizioterapeits vai pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā 2022./2023.akadēmiskajā gadā studiju maksa 2060,00 EUR, pilna studiju programmas maksa (2 gadi) 4120,00 EUR.


2. UZŅEMŠANA

2.1. Uzņemšana notiek konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem.

2.2. Konkursā vērtē iestājpārbaudījuma rezultātus – iegūto punktu skaitu maģistra darba projektā (skat. 2.pielikumu), svešvalodā un dokumentu konkursā (vērtēšanas kritēriji 3.pielikumā):

 Iestājpārbaudījums

Maksimālais punktu skaits

Maģistra darba projekts

1-10

Svešvaloda

1-10

Dokumentu konkurss

1-10

Iepriekšējā studiju posma vidējā svērtā atzīme*.

Ja nav vidējā svērtā atzīme, tad vidējā atzīme.

1 - 10

*  - Kvalifikācijas īpašnieka vidējo svērto atzīmi rēķina kā: av=sum(a*f)/sum(f), kur: av - vidējā svērtā atzīme, a - studenta iegūtais vērtējums par katru programmas kursu, f - šā kursa apjoms kredītpunktos.
 

2.3. Vienāda punktu skaita gadījumā priekšroka tiek dota pretendentiem, kuriem ir lielāks punktu skaits par piedalīšanos  zinātniskajās konferencēs, pēc tam - par zinātniskajam publikācijām, pēc tam - par darba stāžu specialitātē.

2.4. Studējošo skaits specializācijās:

- sporta fizioterapeits - līdz 15 vietām;

- pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā - līdz 15 vietām.

2.5. Pretendentiem, kuri iztur kopējo konkursu, bet neiekļūst izvēlētās specializācijas plānotajā studējošo skaitā, ir iespējams mainīt specializāciju.

2.6. Iestājpārbaudījums notiek 2022.gada 22.jūlijā.

2.7. Konkursa noslēguma termiņš  - 2022.gada 22.jūlijā.

2.8. Uzņemšanas komisijā reflektantam ir pieejama informācija par uzņemšanas norisi.

2.9. Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par konkursa rezultātiem, reflektantam norādot, vai ir izturējis konkursu vai arī nav izturējis konkursu programmā.

2.10. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties iestājpārbaudījuma dienā pēc konkursa LSPA Uzņemšanas komisijas informatīvajā sanāksmē.

2.11. Reflektants ir tiesīgs iesniegt Uzņemšanas komisijā motivētu apelāciju par Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem trīs darba dienu laikā pēc rezultātu izziņošanas. Iesniegto apelāciju izskata nedēļas laikā.

2.12. Pretendentu reģistrēšana pilna laika maģistrantūras maksas studiju vietās par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem noteiktā limita ietvaros notiek konkursa kārtībā pēc iegūto punktu summas.

2.13. Maģistrantūrā pilna laika klātienes nodaļāmaksas studiju vietās par fizisko vai juridisko personu līdzekļiemieskaita pretendentus konkursa kārtībā.

2.14. No konkursa izslēdz reflektantus, kuri neievēro LSPA uzņemšanas regulējošo normatīvo aktu prasības.

2.15. Imatrikulācija (ieskaitīšana) programmā notiek tikai pēc personas lietas noformēšanas saskaņā ar Augstskolu likuma 46.panta 7.daļu. Informāciju par studējošā lietas noformēšanai iesniedzamajiem dokumentiem un reģistrēšanos studijām (vietu, laiku) reflektants saņem, aizpildot pieteikumu.

2.16. Studiju līgumu slēgšana: 2022.gada 22.jūlijā  plkst. 13.00  16.00.

2.17. Noslēdzot studiju līgumu par studijām LSPA par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, studējošais pārskaita studiju maksu LSPA norēķinu kontā noteiktajos termiņos atbilstoši studiju līgumā norādītajam grafikam.

2.18. Reflektantus imatrikulē studijās programmā, ja noslēgts studiju līgums un iemaksāta studiju maksa par pirmo semestri.

2.19.  Pilna laika maģistranti var pretendēt uz studējošā kredītu (līdz  344,00 EUR mēnesī). Maksas studiju maģistranti var pretendēt uz studiju kredītu.

3. DOKUMENTI

3.1. Iesniedzamie dokumenti:

- iesniegums (skat. 1.pielikumu);
- diploma un atzīmju lapas kopijas*;
CV (iekļaujot zinātniskās publikācijas, piedalīšanās zinātniskajās konferencēs, profesionālās pilnveides kursos, semināros), sertifikātu kopijas pēdējo 3 gadu laikā;
izziņa par veselības stāvokli (veidlapa – 027/u);
- darba stāžu apliecinošs dokuments;
LSPA Bakalaura grāda piešķiršanas Padomes rekomendācija;
1 fotokartiņa 3x4 cm;
pases kopija*;
maģistra darba projekts (skat. 2.pielikumu).

* Iesniedzot dokumenta kopiju, jāuzrāda tā oriģināls.
 

3.2. Dokumentus pieņem klātienē (ievērojot valstī noteiktos Covid-19 ierobežošanas epidemioloģisko noteikumu pamatprincipus): 2022.gada 27.-28.jūnijā un 21.jūlijā plkst. 10.00 – 16.00.

3.3. Dokumentu noformēšanas maksa:  25,00 EUR

Pirms dokumentu iesniegšanas jebkurā bankā jāveic maksājums 25,00 EUR apmērā par dokumentu noformēšanu. Maksājuma uzdevuma oriģināls jāiesniedz reizē ar uzņemšanas dokumentiem.

Rekvizīti:
Maksātājs:  Vārds, uzvārds, pers.kods
Saņēmējs:   Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
                    Reģ. Nr: 90000055243

                    Banka: Valsts kase
                    Bankas kods: TRELLV22 
                    Konts Nr. LV53TREL9150120000000

Maksājuma mērķis: Par studijām maģistrantūrā. Kods 21351 (obligāti uzrādīt beigās)! (Ja maksājumu veic trešā persona - jāuzrāda personas vārds/uzvārds par kuru tiek maksāts).  


4. KONTAKTI

Profesionālā maģistra augstākās izglītības studiju programmas "Veselības aprūpes speciālists sportā" direktors Mārtiņš Čampa - 67543448, e-pasts:   Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Profesionālā maģistra augstākās izglītības studiju programmas "Veselības aprūpes speciālists sportā" Izglītības darba speciāliste Dita Smeile - 67799542, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Veselības aprūpes nodaļas vadītājas p.i. Pārsla Krūmiņa - 67799541, e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

Veselības aprūpes nodaļas Izglītības darba speciāliste Evita Dubiņina - 67799542, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  


5. PIELIKUMI

1. pielikums: Iesniegums 

2. pielikums: Maģistra darba projekts 

3. pielikums: Konkursa vērtēšanas kritēriji 

4. pielikums: UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI LSPA Profesionālā MAĢISTRA augstākās izglītības programma "Veselības aprūpes speciālists sportā"