UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI LSPA 2023./2024. AKADĒMISKAJĀ GADĀ. Profesionālā maģistra augstākās izglītības programma „Veselības aprūpes speciālists sportā” (kods 47722)

PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM | IESNIEDZAMIE DOKUMENTI | VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI | KONTAKTI |  PIELIKUMI

  •  Dokumentu iesniegšana: 2023.gada 17.jūlijā plkst. 08.00-14.00 un 18.jūlijs 15:00-19:00
  •  Iestājpārbaudījumi: 19.jūlijs
  •  Konkursa noslēguma termiņš: 19.jūlijs
  •  Studiju līgumu slēgšana: 2023.gada 19.jūlijs plkst. 13.00-15.00
  •  Studiju ilgums: 2 gadi
  •  Studiju sākums: 8.septembris
  •  Studiju maksa par vienu studiju gadu: 2150 euro

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

- iesniegums (skat. 1.pielikumu);
- diploma un atzīmju lapas kopijas*;
CV (iekļaujot zinātniskās publikācijas, piedalīšanās zinātniskajās konferencēs, profesionālās pilnveides kursos, semināros), sertifikātu kopijas pēdējo 3 gadu laikā;
izziņa par veselības stāvokli (veidlapa – 027/u);
- darba stāžu apliecinošs dokuments;
LSPA Bakalaura grāda piešķiršanas Padomes rekomendācija (ja ir);
1 fotokartiņa 3x4 cm;
pases kopija*;
maģistra darba projekts (skat. 2.pielikumu).

* Iesniedzot dokumenta kopiju, jāuzrāda tā oriģināls.

 

KONKURSA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:

Konkursā vērtē iestājpārbaudījuma rezultātus – iegūto punktu skaitu maģistra darba projektā (skat. 2.pielikumu), svešvalodā un dokumentu konkursā (vērtēšanas kritēriji 3.pielikumā):

Kritēriji

Vērtējums (balles)

Maģistra darba projekts

1-10

Svešvaloda (Maģistra darba projekta aizstāvēšana angļu valodā)

1-10

Dokumentu konkurss

1-10

Iepriekšējā studiju posma vidējā svērtā atzīme*. 

Ja nav vidējā svērtā atzīme, tad vidējā atzīme.

1-10

*  - Kvalifikācijas īpašnieka vidējo svērto atzīmi rēķina kā: av=sum(a*f)/sum(f), kur: av - vidējā svērtā atzīme, a - studenta iegūtais vērtējums par katru programmas kursu, f - šā kursa apjoms kredītpunktos.

Vienāda punktu skaita gadījumā priekšroka tiek dota pretendentiem, kuriem ir lielāks punktu skaits par piedalīšanos  zinātniskajās konferencēs, pēc tam - par zinātniskajam publikācijām, pēc tam - par darba stāžu specialitātē.

 

PIELIKUMI

1. pielikums: Iesniegums
2. pielikums: Maģistra darba projekts
3. pielikums: Konkursa vērtēšanas kritēriji
4. pielikums: UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI LSPA Profesionālā MAĢISTRA augstākās izglītības programma „Veselības aprūpes speciālists sportā" 

 

KONTAKTI

Uzņemšanas komisija: 29328410, e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Profesionālā maģistra augstākās izglītības studiju programmas "Veselības aprūpes speciālists sportā"
direktora p.i. Evita Dubiņina
, e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

 

1. VISPĀRĒJIE  NOSACĪJUMI   

1.1. LSPA diplomētie speciālisti profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ” atbilstoši profesijas standartam (2264 02) ir sagatavoti darbam veselības zinātņu jomās ar zināšanām un prasmēm pieņemt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus lēmumus, veikt starpdisciplināru profesionālo sadarbību un īstenot mūsdienīgas metodes veselības problēmu konstatēšanai un risināšanai sekmējot klientu dzīves kvalitāti ilgtermiņā.

1.2. LSPA ir akreditēta valsts augstskola ar kvalificētiem mācību spēkiem un materiālo bāzi. Akadēmijā īstenojamā profesionālā maģistra augstākās izglītības programma „Veselības aprūpes speciālists sportā” (kods 47722) ar Studiju akreditācijas komisijas 2017.gada 16.jūnija lēmumu Nr.55 studiju programma ir akreditēta līdz 2023.gada 30.septembrim (Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punktā noteikto). 

1.3. Iegūstamais grāds: profesionālais maģistrs veselības aprūpē.  Studiju specializācijas virzieni: sporta fizioterapeits vai pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā.

1.4. Lai studētu LSPA maģistrantūrā, nepieciešama dokumentāri apliecināta un Latvijā atzīta studiju programmas prasībām atbilstoša iepriekšēja izglītība. Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi: 

- Bakalaura grāds veselības aprūpē un kvalifikācija fizioterapeits vai ergoterapeits studiju specializācijas virziena pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā; 

- Bakalaura grāds veselības aprūpē un kvalifikācija fizioterapeits studiju specializācijas virziena sporta fizioterapeits. 
 

1.5. Tiesības studēt LSPA maģistrantūrā ir vienādas Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas

pilsonim un Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanas atļauja.

1.6. Ārvalstniekus (uz kuriem neattiecas 1.5.punkta nosacījumi) uzņem atbilstoši LR Augstskolu likuma 83.pantam.

1.7. Studiju ilgums – 2 gadi (4 akadēmiskie semestri).

1.8. Kopējais studiju ilgums profesionālā augstākās izglītības maģistra grāda ieguvei ir vismaz pieci gadi.

1.9. Studiju finansēšana: 

- par valsts budžeta līdzekļiem;

- par fiziskas vai juridiskas personas līdzekļiem.

Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ” ar studiju specializācijas virzienā sporta fizioterapeits vai pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā 2023./2024. 

1.10. LSPA informē, ka profesionālā maģistra augstākās izglītības programma "Veselības aprūpes speciālists sportā" (kods 47722) studiju virzienā "Veselības aprūpe" tiek pārveidota par akadēmisko maģistra augstākās izglītības programmu "Veselības aprūpes speciālists sportā" (kods 45726) studiju virzienā "Veselības aprūpe". Izmaiņas iekļautas studiju virziena pārakreditācijas procesā. Izmaiņas ietvers tādu studiju rezultātu sasniegšanu, kas ietver padziļinātu teorētisko zināšanu iegūšanu un pētniecības iemaņu un prasmju attīstīšanu veselības zinātnēs, atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām ietvarstruktūras 7. līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei.
1.11. Dokumentu noformēšanas maksa: 35.00 EUR.

Rekvizīti:

Maksātājs:  Vārds, uzvārds, pers.kods
Saņēmējs:   Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
                    Reģ. Nr: 90000055243

                    Banka: Valsts kase
                    Bankas kods: TRELLV22 
                    Konts Nr. LV53TREL9150120000000

Maksājuma mērķis: Par studijām maģistrantūrā. Kods 21399 (obligāti uzrādīt beigās)! (Ja maksājumu veic trešā persona - jāuzrāda personas vārds/uzvārds par kuru tiek maksāts).