UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI LSPA 2022./2023. AKADĒMISKAJĀ GADĀ. Profesionālā maģistra augstākās izglītības programma „SPORTA ZINĀTNE” (kods 47813)

VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI  |   UZŅEMŠANA  |   DOKUMENTI  |   KONTAKTI  |  PIELIKUMI

1. VISPĀRĒJIE  NOSACĪJUMI    

1.1.  LSPA diplomētie speciālisti ir sagatavoti darbam izglītības, sporta, valsts un pašvaldību iestādēs, biedrībās, nodibinājumos un kapitālsabiedrībās; iegūtas zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas, lai vadītu un organizētu izglītības, sporta, veselību nostiprinošu un cita veida darbību.  

1.2. LSPA ir akreditēta valsts augstskola ar kvalificētiem mācību spēkiem un materiālo bāzi. Profesionālā maģistra augstākās izglītības programma "Sporta zinātne" (kods 47813ir akreditēta līdz 2024.gada 30.jūnijam (Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punktā noteikto)

1.3. Iegūstamā kvalifikācija un grāds: profesionālais maģistrs sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālists ar vienu no šādām kvalifikācijām: 

            •    sporta skolotājs;
            •    vai vadītājs sporta jomā;
            •    vai rekreācijas speciālists;
            •    vai sporta veida vecākais treneris**.

Skaidrojums  **:   
    ** sport
a veida vecākais treneris (bez trenera kvalifikācijas iepriekšējā izglītības līmenī):

           •    airēšana, aerobika, armrestlings (roku cīņa), ātrslidošana*;

            •    basketbols, badmintons*, biatlons, bobslejs*, bodibildings, boulings*, bokss, bridžs*, brīvā cīņa, burāšana*;
            •    daiļslidošana,dambrete, džudo, džiu-džitsu*;
            •    florbols, futbols, frisbijs*, frīstails, fitness
            •    galda teniss*, grieķu-romiešu cīņa;
            •    handbols, hokejs;
            •    jātnieku sports*;
            •    kamaniņu sports*, karatē, kērlings*, kikbokss, krosmintons*, kāpšanas sports*;
            •    lakross*, lēkšana uz batuta*, loka šaušana*;
            •    mākslas vingrošana, modernā pieccīņa*, motosports*, MMA (jaukta cīņa)*;
            •    nūjošana*, novuss;
            •    orientēšanās;
            •    pauerliftings (spēka trīscīņa) paukošana*, peldēšana;
            •    regbijs*riteņbraukšana*, riteņbraukšana BMX, riteņbraukšana MTB;
      •    sambo, skeletons*, skeitbords, skrituļslaloms*, skrituļslidošana*, skvošs*, slēpošana (distanču, kalnu),  smaiļošana un kanoe, snovbords, spēka trīscīņa, sporta aerobika*, sporta dejas, sporta tūrisms, sporta vingrošana, svarcelšana, svarbumbu celšana, šahs*, šaušana (ložu, stenda), šorttreks*;
          •    taibokss (muaythai)*, taekvondo, teniss*, triatlons*;
          •    u-šu*, ugunsdzēsības sports*;
          •    veikbords, vieglatlētika, virves vilkšana, volejbols;
          •    ziemeļu divcīņa.

•  fiziskās sagatavošanas vecākais treneris (ar sporta veida trenera vai fizioterapeita² sporta jomā kvalifikācijām iepriekšējā izglītības līmenī);

•  psiholoģiskās sagatavošanas vecākais treneris (ar sporta veida trenera kvalifikāciju iepriekšējā izglītības līmenī).

Skaidrojums*: *  sporta veida vecākos trenerus sagatavo sadarbībā ar sporta veida federācijām.

Skaidrojums² fizioterapeitus uzņem ar izlīdzinošo studiju kursu moduļiem 15 KP apjomā (par maksu, 1 KP - 49,50 EUR). 

1.4. Konkursa kārtībā LSPA Profesionālajā maģistra augstākas izglītības programmā “Sporta zinātne” (turpmāk tekstā Maģistra programma SZ) saskaņā ar Augstskolu likuma 45.pantu otro daļu uzņem LR pilsoņus un personas, kurām ir izdota LR nepilsoņa pase, kā arī personas, kurām ir derīga uzturēšanās atļauja.

1.5. Lai studētu LSPA maģistrantūrā, nepieciešama dokumentāri apliecināta un Latvijā atzīta studiju programmas prasībām atbilstoša iepriekšēja izglītība. 
        Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:
       1.5.1. profesionālais bakalaura grāds sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista kvalifikācija;
       1.5.2. profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē ar kvalifikāciju „Fizioterapeits” ar specializāciju sporta jomā;
       1.5.3. bakalaura akadēmiskais grāds sportā un 2.līmeņa profesionālā izglītība (izglītības un sporta darba speciālista kvalifikācija);
     1.5.4. bakalaura grāds radniecīgā zinātņu nozarē vai apakšnozarē un 1.līmeņa profesionālā izglītība (izglītības un sporta darba speciālista kvalifikācija)
      1.5.5. augstākā profesionālā izglītība (sporta zinātnes nozarē), kuras studiju programmā ir ietverta atbilstošās bakalaura studiju programmas obligātā daļa (bez bakalaura darba) ne mazāk kā 70 kredītpunktu apjomā, kas iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu;
       1.5.6. augstākā izglītība sporta zinātnes nozarē, kas iegūta līdz 1994.gadam (ieskaitot), pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu;
       1.5.7. ar izlīdzinošo studiju kursu moduļiem 15 KP apjomā* (par maksu, 1 KP – 49,50 EUR):
                  - bakalaura akadēmiskais grāds sportā (bez 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības);
                  - bakalaura grāds vai augstākā izglītība radniecīgā zinātņu nozarē vai apakšnozarē;
          *
- var aizstāt ar izglītību, iegūto LSPA Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Izglītības un sporta darba speciālists” (kods 41813).

1.6. Tiesības studēt LSPA maģistrantūrā ir vienādas Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomiskās zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas pilsonim, kā arī Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanas atļauja.

1.7. Ārvalstniekus (uz kuriem neattiecas 1.6.punkta nosacījumi) Maģistra programmā SZ uzņem atbilstoši LR likumdošanai, LR Izglītības likumam,  LR Augstskolu likuma 83.pantam un Ārvalstu studentu uzņemšanas noteikumiem LSPA .

1.8. Studiju ilgums – 1 gads un 7 mēneši.

1.9. Kopējais studiju ilgums profesionālās augstākās izglītības maģistra grāda ieguvei ir vismaz pieci gadi.

1.10. Studiju finansēšana:  - par valsts budžeta līdzekļiem;
                                           - par fiziskas vai juridiskas personas līdzekļiem.2. UZŅEMŠANA

2.1. Uzņemšana notiek konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem.

2.2. Konkursā vērtē iestājpārbaudījuma un iesniegto dokumentu rezultātus (vērtēšanas kritēriji 4. pielikumā):

 Iestājpārbaudījums

Maksimālais punktu skaits

Maģistra darba projekts (maģistra darba tēmai jāatbilst LSPA Attīstības stratēģijas prioritārajiem virzieniem – skatīt: https://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2474&Itemid=514.

1-10

Dokumentu konkurss

1-10

 

Iepriekšējā studiju posma vidējā svērtā atzīme*.

Ja nav vidējā svērtā atzīme, tad vidējā atzīme.

1-10

*  Kvalifikācijas īpašnieka vidējo svērto atzīmi rēķina kā:  av=sum(a*f)/sum(f),  kur: av - vidējā svērtā atzīme, a - studenta iegūtais vērtējums par katru programmas kursu, f - šā kursa apjoms kredītpunktos.

2.3. Vienāda punktu skaita gadījumā priekšroka tiek dota pretendentiem, kuriem ir lielākā iepriekšējā studiju posma vidējā svērtā atzīme (ja nav vidējā svērtā atzīme, tad vidējā atzīme), pēc tam - punktu skaits par piedalīšanos zinātniskajās konferencēs, pēc tam - par zinātniskajam publikācijām, pēc tam - par darba stāžu specialitātē.

2.4. Studējošo skaits kvalifikācijās:
        - sporta veida vecākais treneris – līdz 15 vietām sporta veidā;
        - fiziskās sagatavošanas vecākais treneris – līdz 15 vietām;
        - psiholoģiskās sagatavošanas vecākais treneris – līdz 10 vietām;
        - vadītājs sporta jomā – līdz 15 vietām;
        - rekreācijas speciālists – līdz 15 vietām.
        
2.5. Pretendentiem, kuri iztur kopējo konkursu, bet neiekļūst izvēlētās kvalifikācijas plānotajā studējošo skaitā, ir iespējams mainīt kvalifikāciju.

2.6. Iestājpārbaudījums notiek 
2022.gada 30.jūnijā.

2.7. Konkursa noslēguma termiņš 2022.gada 30.jūnijā.

2.8. Uzņemšanas komisijā reflektantam ir pieejama informācija par uzņemšanas norisi.

2.9. Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par konkursa rezultātiem, reflektantam norādot, vai ir izturējis konkursu par budžeta vai maksas finansējumu vai arī nav izturējis konkursu programmā.

2.10. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties iestājpārbaudījuma dienā pēc konkursa LSPA Uzņemšanas komisijas informatīvajā sanāksmē.

2.11. Reflektants ir tiesīgs iesniegt Uzņemšanas komisijā motivētu apelāciju par Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem trīs darba dienu laikā pēc rezultātu izziņošanas. Iesniegto apelāciju izskata nedēļas laikā.

2.12. Pretendentu reģistrēšana valsts budžeta finansētajās pilna laika studijās noteiktā limita ietvaros notiek konkursa kārtībā pēc iegūto punktu summas. Noteiktu studentu skaitu uzņem maksas studiju vietās par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.

2.13. 
Maģistra programma SZpilna laika klātienē valsts budžeta finansētajās  ieskaita pretendentus konkursa kārtībā. Saskaņā ar Augstskolu likumu (47.pants (2), tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), doktora grāda vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. BETPar valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.

2.14. Pretendentus, kuri sekmīgi nokārtojuši iestājpārbaudījumus, bet nav izturējuši konkursu uz valsts budžeta finansētām vietām, uzņem maksas studiju vietās par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. Programmas maksa: 3375,00 EUR, viena semestra maksa 1038,00 EUR

2.15. Pretendentus ar bakalaura grādu, vai ar augstāko izglītību radniecīgā zinātņu nozarē vai apakšnozarē ieskaita maģistrantūrā tikai maksas grupā. Programmas maksa: 4117,50 EUR  (programmas maksa 3375,00 EUR + izlīdzinošo studiju kursu moduļu maksa  742,50 EUR).

2.16. No konkursa izslēdz reflektantus, kuri neievēro LSPA uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

2.17. Imatrikulācija (ieskaitīšana) programmā notiek tikai pēc personas lietas noformēšanas saskaņā ar Augstskolu likuma 46.panta 7.daļu. Informāciju par studējošā lietas noformēšanai iesniedzamajiem dokumentiem un reģistrēšanos studijām (vietu, laiku) reflektants saņem, aizpildot pieteikumu.

2.18. Studiju līgumu slēgšana 2022.gada 30.jūnijā  plkst. 
10.00 –  16.00.

2.19. Noslēdzot studiju līgumu par studijām LSPA par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, studējošais pārskaita studiju maksu LSPA norēķinu kontā noteiktajos termiņos, atbilstoši studiju līgumā norādītajam grafikam.

2.20. Reflektantus imatrikulē studiju programmā, ja noslēgts studiju līgums un iemaksāta studiju maksa par pirmo semestri.

2.21.
Studējošie var pretendēt uz studiju studējošā kredītu. Kredīta piešķiršana notiks saskaņā ar MK noteikumiem.

 

3. DOKUMENTU IESNIEGŠANA


3.1. Iesniedzamie dokumenti:
   •  iesniegums (skat. 1. pielikumu),
   •  diploma un atzīmju lapas kopijas*,
   •  CV (iekļaujot zinātniskās publikācijas, piedalīšanās zinātniskajās konferencēs, profesionālās pilnveides kursos, semināros),
   •  izziņa par veselības stāvokli (veidlapa – 027/u),
   •  darba stāžu apliecinošs dokuments,
   •  LSPA Bakalaura grāda piešķiršanas Padomes rekomendācija,
   •  1 fotokartiņa 3x4 cm,
   •  
Personas apliecinoša dokumenta kopija (pase vai personas apliecība, uzrādot oriģinālu),
   •  Reflektantiem ar kvalifikāciju “fizioterapeits” ieteikums no Sporta veida federācijas (asociācijas, savienības, sporta kluba) vai sporta skolas apliecība par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi,
   •  maģistra darba projekts (skat. 2. pielikumu),
   •  maksājuma uzdevumu par pārskaitīto dokumentu noformēšanas maksu (rekvizīti – skat. zemāk)


*  Iesniedzot dokumenta kopiju, jāuzrāda tā oriģināls.
 

3.2. Dokumentus pieņem klātienē (ievērojot valstī noteiktos Covid-19 ierobežošanas epidemioloģisko noteikumu pamatprincipus): 2022.gada 27. un 28.jūnijā plkst. 10.00 – 16.00.

3.3. Dokumentu noformēšanas maksa: 25,00 EUR.

Pirms dokumentu iesniegšanas jebkurā bankā jāveic maksājums 25,00 EUR apmērā par dokumentu noformēšanu. Maksājuma uzdevuma oriģināls jāiesniedz reizē ar uzņemšanas dokumentiem.

Rekvizīti:
Maksātājs:  Vārds, uzvārds, pers.kods
Saņēmējs:  Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
                    Reģ. Nr: 90000055243
                    Banka: Valsts kase
                    Bankas kods: TRELLV22 
                    Konts Nr. LV53TREL9150120000000

Maksājuma mērķis: Par studijām maģistrantūrā. Kods 21351 (obligāti uzrādīt beigās)! (Ja maksājumu veic trešā persona - jāuzrāda personas vārds/uzvārds par kuru tiek maksāts).  

 

4. KONTAKTI

Maģistrantūras un doktorantūras vadītāja Tatjana Ņikiforova - 67799525, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Profesionālā maģistra augstākās izglītības studiju programmas "Sporta zinātne" direktore Inga Liepiņa - 67799525, e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.5. PIELIKUMI

1. pielikums: Iesniegums 

2. pielikums: Maģistra darba projekts 

3. pielikums: Maģistra darba projekta noformēšanas prasības  

4. pielikums: Konkursa vērtēšanas kritēriji 

5. pielikums: UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI LSPA Profesionālā MAĢISTRA augstākās izglītības programma "SPORTA  ZINĀTNE"