UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI LSPA 2022./2023. AKADĒMISKAJĀ GADĀ. Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programma „SPORTA ZINĀTNE” (kods 51813)

 

VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI |  UZŅEMŠANA  |  DOKUMENTI  |  KONTAKTI  |  PIELIKUMI

1. VISPĀRĒJIE  NOSACĪJUMI   

1.1. LSPA diplomētie speciālisti ir sagatavoti darbam izglītības, sporta, valsts un pašvaldību iestādēs, biedrībās, nodibinājumos un kapitālsabiedrībās; iegūtas zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas, lai vadītu un organizētu izglītības, sporta, veselību nostiprinošu un cita veida darbību.

1.2. LSPA ir akreditēta valsts augstskola ar kvalificētiem mācību spēkiem un materiālo bāzi. Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programma "Sporta zinātne" (kods 51813)  ir akreditēta līdz 2024.gada 30.jūnijam (Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punktā noteikto). .

1.3. Iegūstamais grāds – zinātnes doktors (Ph.D)

1.4. Konkursa kārtībā LSPA doktorantūrā uzņem Latvijas Republikas iedzīvotājus.

1.5. Lai studētu LSPA doktorantūrā, nepieciešama dokumentāri apliecināta un Latvijā atzīta studiju programmas prasībām atbilstoša iepriekšēja izglītība.  
       Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:
       1.5.1. pedagoģijas maģistra akadēmiskais grāds sporta zinātnē;
       1.5.2. profesionālais maģistra grāds sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista kvalifikācija;
       1.5.3. maģistra grāds radniecīgā zinātņu nozarē vai apakšnozarē.
       1.5.4. iepriekš iegūtās augstākās izglītības studiju ilgums pilna laika studijās nav mazāks par pieciem gadiem.

1.6. Tiesības studēt LSPA doktorantūrā ir vienādas Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomiskās zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas pilsonim, kā arī Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanas atļauja.

1.7. Ārvalstniekus (uz kuriem neattiecas 1.6.punkta nosacījumi) uzņem atbilstoši LR Augstskolu likuma 83.pantam un Ārvalstu studentu uzņemšanas noteikumiem LSPA. 

1.8. Studiju ilgums – 3,5 studiju gadi.
    
1.9. Studiju finansēšana:    
     
  - par valsts budžeta līdzekļiem;
       - par fiziskas vai juridiskas personas līdzekļiem.

2. UZŅEMŠANA

2.1. Uzņemšana notiek konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem.

2.2. Konkursā vērtē iestājpārbaudījumu un iesniegto dokumentu rezultātus (skat. 2., 3. un 4.pielikumu):

 Iestājpārbaudījums

Maksimālais punktu skaits

Promocijas darba projekts - iesniegt drukātā veidā un prezentācija līdz 15 min. (promocijas darba tēmai jāatbilst LSPA Attīstības stratēģijas prioritārajiem virzieniem - skatīt: https://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2474&Itemid=514

1-10

Dokumentu konkurss

1-10

 

Iepriekšējā studiju posma vidējā svērtā atzīme* .

Ja nav vidējā svērtā atzīme, tad vidējā atzīme.

1 - 10

 Kvalifikācijas īpašnieka vidējo svērto atzīmi rēķina kā:  av=sum(a*f)/sum(f),  kur: av - vidējā svērtā atzīme, a - studenta iegūtais vērtējums par katru programmas kursu, f - šā kursa apjoms kredītpunktos.

2.3. Vienāda punktu skaita gadījumā priekšroka tiek dota pretendentiem, kuriem ir lielākā iepriekšējā studiju posma vidējā svērtā atzīme (ja nav vidējā svērtā atzīme, tad vidējā atzīme), pēc tam - punktu skaits par piedalīšanos zinātniskajās konferencēs, pēc tam - par zinātniskajām publikācijām, pēc tam - par darba stāžu specialitātē.

2.4. Iestājpārbaudījums notiek 2022.gada 29.jūnijā.

2.5. Konkursa noslēguma termiņš 
2022.gada 29.jūnijā

2.6. Uzņemšanas komisijā reflektantam ir pieejama informācija par uzņemšanas norisi.

2.7. Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par konkursa rezultātiem, reflektantam norādot, vai ir izturējis konkursu par budžeta vai maksas finansējumu un kļuvis par pretendentu vai arī nav izturējis konkursu programmā.

2.8. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties iestājpārbaudījuma dienā pēc konkursa LSPA Uzņemšanas komisijas informatīvajā sanāksmē.

2.9. Reflektants ir tiesīgs iesniegt Uzņemšanas komisijā motivētu apelāciju par Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem trīs darba dienu laikā pēc rezultātu izziņošanas. Iesniegto apelāciju izskata nedēļas laikā.

2.10. Pretendentu reģistrēšana valsts budžeta finansētajās pilna laika studijās, noteiktā limita ietvaros, notiek konkursa kārtībā pēc iegūto punktu summas. Noteiktu studentu skaitu uzņem maksas studiju vietās par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.

2.11. 
Doktora programmā SZ studijām pilna laika klātienē valsts budžeta finansētajās studijuvietās ieskaita pretendentus konkursa kārtībā. Saskaņā ar Augstskolu likumu (47.pants (2), tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), doktora grāda vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. BET: Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.

2.12. Pretendentus, kuri sekmīgi nokārtojuši iestājpārbaudījumus, bet nav izturējuši konkursu uz valsts budžeta finansētām vietām, uzņem maksas studiju vietās par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. Studiju maksa 2022./2023.akadēmiskajā gadā 2060,00 EUR, viena semestra maksa 1030,00 EUR.

2.13. No konkursa izslēdz reflektantus, kuri neievēro LSPA uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

2.14. Imatrikulācija programmā notiek tikai pēc personas lietas noformēšanas saskaņā ar Augstskolu likuma 46.panta 7.daļu. Informāciju par studējošā lietas noformēšanai iesniedzamajiem dokumentiem un reģistrēšanos studijām (vietu, laiku) reflektants saņem, aizpildot pieteikumu.

2.15. Studiju līgumu slēgšana: 2022.gada 29.jūnijā plkst. 14:30 - 15:00.

2.16. Noslēdzot studiju līgumu par studijām LSPA par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, studējošais pārskaita studiju maksu LSPA norēķinu kontā noteiktajos termiņos atbilstoši studiju līgumā norādītajam grafikam.

2.17. Reflektantus imatrikulē studiju programmā, ja noslēgts studiju līgums un iemaksāta studiju maksa par pirmo semestri.

2.18.
 Studējošie var pretendēt uz studiju un studējošā kredītu. Kreditēšana notiks saskaņā ar MK Noteikumiem.

3. DOKUMENTU IESNIEGŠANA

3.1. Iesniedzamie dokumenti:
        •    iesniegums 
(skat. 1.pielikumu).
        •    LSPA katedras rekomendācija,
        •    diploma un atzīmju lapas kopijas*,
        •    izziņa par veselības stāvokli (veidlapa 027/u),
        •    darba stāžu apliecinošs dokuments,
        •    CV (iekļaujot zinātniskās publikācijas, piedalīšanos zinātniskajās konferencēs, profesionālās pilnveides kursos, semināros), sertifikātu kopijas pēdējo 3 gadu laikā,
        •    LSPA Maģistra grāda piešķiršanas Padomes rekomendācija,
        •    1 fotokartiņa 3x4 cm,
        •    pases kopija (uzrādot pasi),
        •    promocijas darba projekts (skat. 2.pielikumu),

        •    maksājuma uzdevums par pārskatīto dokumentu noformēšanas maksu.

*  Iesniedzot dokumenta kopiju, jāuzrāda tā oriģināls.


3.2. Dokumentus pieņem klātienē (ievērojot valstī noteiktos Covid-19 ierobežošanas epidemioloģisko noteikumu pamatprincipus): 2022.gada 27. un 28.jūnijā plkst. 10.00 – 16.00.

3.3. Dokumentu noformēšanas maksa: 25,00 EUR

Pirms dokumentu iesniegšanas jebkurā bankā jāveic maksājums 25,00 EUR apmērā par dokumentu noformēšanu. Maksājuma uzdevuma oriģināls jāiesniedz reizē ar uzņemšanas dokumentiem.

Rekvizīti:
Maksātājs:  Vārds, uzvārds, pers.kods
Saņēmējs:  Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
                    Reģ. Nr: 90000055243
                    Banka: Valsts kase
                    Bankas kods: TRELLV22 
                    Konts Nr. LV53TREL9150120000000

Maksājuma mērķis: Par studijām doktorantūrā. Kods 21351 (obligāti uzrādīt beigās)! (Ja maksājumu veic trešā persona - jāuzrāda personas vārds/uzvārds par kuru tiek maksāts).  

 

4. KONTAKTI

Maģistrantūras un doktorantūras vadītāja Tatjana Ņikiforova - 67799525, e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Profesionālā doktora augstākās izglītības studiju programmas "Sporta zinātne" direktora p.i. Jānis Žīdens - 67799525, e-pasts: janis.zidens@lspa.lv

 

5. PIELIKUMI

1. pielikums: Iesniegums

2. pielikums: Promocijas darba projekts

3. pielikums: Promocijas darba projekta noformēšanas prasības

4. pielikums: Konkursa vērtēšanas kritēriji 

5. pielikums: UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI LSPA Akadēmiskā DOKTORA augstākās izglītības programma "Sporta zinātne"