UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI LSPA 2023./2024. AKADĒMISKAJĀ GADĀ. Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programma „SPORTA ZINĀTNE” (kods 51813)

PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM | IESNIEDZAMIE DOKUMENTI | VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI | KONTAKTI |  PIELIKUMI

  •  Dokumentu iesniegšana: 2023.gada 27.jūnijs, plkst. 10.00-16.00
  •  Iestājpārbaudījumi: 29.jūnijs
  •  Konkursa noslēguma termiņš: 29.jūnijs
  •  Studiju līgumu slēgšana: 29.jūnijs, plkst. 14.00-15.00
  •  Studiju ilgums: 3 gadi un 7 mēneši 
  •  Studiju sākums: 8. septembris
  •  Studiju maksa par vienu studiju gadu: 3347 euro

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

 Iesniedzamie dokumenti:
        •    iesniegums 
(skat. 1.pielikumu).
        •    LSPA katedras rekomendācija,
        •    diploma un atzīmju lapas kopijas*,
        •    izziņa par veselības stāvokli (veidlapa 027/u),
        •    darba stāžu apliecinošs dokuments,
        •    CV (iekļaujot zinātniskās publikācijas, piedalīšanos zinātniskajās konferencēs, profesionālās pilnveides kursos, semināros),

             sertifikātu kopijas pēdējo 3 gadu laikā,
        •    LSPA Maģistra grāda piešķiršanas Padomes rekomendācija,
        •    1 fotokartiņa 3x4 cm,
        •    pases kopija (uzrādot pasi),
        •    promocijas darba projekts (skat. 2.pielikumu),
        •    maksājuma uzdevums par pārskatīto dokumentu noformēšanas maksu.

*  Iesniedzot dokumenta kopiju, jāuzrāda tā oriģināls.

 

KONKURSA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:

Konkursā vērtē iestājpārbaudījumu un iesniegto dokumentu rezultātus (4.pielikumu):

 Iestājpārbaudījums

Maksimālais punktu skaits

Promocijas darba projekts - iesniegt drukātā veidā un prezentācija līdz 15 min. tiešsaistē (promocijas darba tēmai jāatbilst LSPA Attīstības stratēģijas prioritārajiem virzieniem - skatīt: https://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2474&Itemid=514

1-10

Svešavaloda (angļu) 1-10

Dokumentu konkurss

1-10

 

Iepriekšējā studiju posma vidējā svērtā atzīme*.
Ja nav vidējā svērtā atzīme, tad vidējā atzīme.

1 - 10

 Kvalifikācijas īpašnieka vidējo svērto atzīmi rēķina kā:  av=sum(a*f)/sum(f),  kur: av - vidējā svērtā atzīme, a - studenta iegūtais vērtējums par katru programmas kursu, f - šā kursa apjoms kredītpunktos.

Vienāda punktu skaita gadījumā priekšroka tiek dota pretendentiem, kuriem ir lielākā iepriekšējā studiju posma vidējā svērtā atzīme (ja nav vidējā svērtā atzīme, tad vidējā atzīme), pēc tam - punktu skaits par piedalīšanos zinātniskajās konferencēs, pēc tam - par zinātniskajam publikācijām, pēc tam - par darba stāžu specialitātē.

 

PIELIKUMI

1. pielikums: Iesniegums
2. pielikums: Promocijas darba projekts
3. pielikums: Promocijas darba projekta noformēšanas prasības
4. pielikums: Konkursa vērtēšanas kritēriji
5. pielikums: UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI LSPA Akadēmiskā DOKTORA augstākās izglītības programma "Sporta zinātne"

 

KONTAKTI

Uzņemšanas komisija: 29328410, e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Maģistrantūras un doktorantūras vadītāja Tatjana Ņikiforova, e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Profesionālā doktora augstākās izglītības studiju programmas "Sporta zinātne" direktora p.i. Jānis Žīdens, e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

1. VISPĀRĒJIE  NOSACĪJUMI   

1.1. LSPA diplomētie speciālisti ir sagatavoti darbam izglītības, sporta, valsts un pašvaldību iestādēs, biedrībās, nodibinājumos un kapitālsabiedrībās; iegūtas zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas, lai vadītu un organizētu izglītības, sporta, veselību nostiprinošu un cita veida darbību.
1.2. LSPA ir akreditēta valsts augstskola ar kvalificētiem mācību spēkiem un materiālo bāzi. Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programma "Sporta zinātne" (kods 51813)  ir akreditēta līdz 2024.gada 30.jūnijam (Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punktā noteikto). 
1.3. Iegūstamais grāds – zinātnes doktors (Ph.D)
1.4. Konkursa kārtībā LSPA doktorantūrā uzņem Latvijas Republikas iedzīvotājus.
1.5. Lai studētu LSPA doktorantūrā, nepieciešama dokumentāri apliecināta un Latvijā atzīta studiju programmas prasībām atbilstoša iepriekšēja izglītība.  

       Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:
       1.5.1. pedagoģijas maģistra akadēmiskais grāds sporta zinātnē;
       1.5.2. profesionālais maģistra grāds sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista kvalifikācija;
       1.5.3. maģistra grāds radniecīgā zinātņu nozarē vai apakšnozarē.
       1.5.4. iepriekš iegūtās augstākās izglītības studiju ilgums pilna laika studijās nav mazāks par pieciem gadiem.

1.6. Tiesības studēt LSPA doktorantūrā ir vienādas Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomiskās zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas pilsonim, kā arī Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanas atļauja.
1.7. Ārvalstniekus (uz kuriem neattiecas 1.6.punkta nosacījumi) uzņem atbilstoši LR Augstskolu likuma 83.pantam un Ārvalstu studentu uzņemšanas noteikumiem LSPA. 
1.8. Studiju ilgums – 3,5 studiju gadi.    
1.9. Studiju finansēšana:    
     
  - par valsts budžeta līdzekļiem;

1.10. Dokumentu noformēšanas maksa: 35,00 EURPirms dokumentu iesniegšanas jebkurā bankā jāveic maksājums 35,00 EUR apmērā par dokumentu noformēšanu. Maksājuma uzdevuma oriģināls jāiesniedz reizē ar uzņemšanas dokumentiem.

Rekvizīti:

Maksātājs:  Vārds, uzvārds, pers.kods
Saņēmējs:  Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
                    Reģ. Nr: 90000055243
                    Banka: Valsts kase
                    Bankas kods: TRELLV22 
                    Konts Nr. LV53TREL9150120000000

Maksājuma mērķis: Par studijām doktorantūrā. Kods 21399 (obligāti uzrādīt beigās)! (Ja maksājumu veic trešā persona - jāuzrāda personas vārds/uzvārds par kuru tiek maksāts).