UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI LSPA 2022./2023. AKADĒMISKAJĀ GADĀ. Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma „SPORTA ZINĀTNE” (kods 42813)

VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI | DOKUMENTI |  KLĀTIENE |  NEKLĀTIENE | KONTAKTI |  PIELIKUMI

1. VISPĀRĒJIE  NOSACĪJUMI pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijām

1.1. LSPA ir akreditēta valsts augstskola ar kvalificētiem mācību spēkiem un materiālo bāzi. LSPA diplomētie speciālisti ir sagatavoti darbam izglītības, sporta, valsts un pašvaldību iestādēs, biedrībās, nodibinājumos un kapitālsabiedrībās; iegūtas zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas, lai vadītu un organizētu izglītības, sporta, veselību nostiprinošu un cita veida darbību. 

1.2. Konkursa kārtībā LSPA uzņem LR pilsoņus un personas, kurām ir izdota LR nepilsoņa pase, kā arī personas, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Lai studētu augstskolā, nepieciešams vidējo izglītību apliecinošs dokuments. LR pilsoņi un personas, kurām ir izdota LR nepilsoņa pase, kā arī personas, kurām ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, iesniedz vidējās izglītības dokumentu Akadēmiskās informācijas centrā un veic izglītības dokumenta pielīdzināšanu Latvijā izsniegtam atestātam par vispārējo vidējo izglītību. 

Ārvalstniekus uzņem atbilstoši LR likumdošanai, LR Izglītības likumam, Augstskolu likuma 83.pantam un Ārvalstu studentu uzņemšanas noteikumiem LSPA.

1.3. Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma "Sporta zinātne" (kods 42813) ir akreditēta līdz 2024.gada 30.jūnijam (Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punktā noteikto). 

1.4. LSPA pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes absolventi iegūst profesionālā bakalaura grādu sporta zinātnē, kā arī izglītības un sporta darba specialitāti ar divām kvalifikācijām:
           
•    sporta skolotājs un vadītājs (menedžeris) sporta jomā;
            •    sporta skolotājs un rekreācijas speciālists;
            •    sporta veida vecākais treneris*  un vadītājs sporta jomā;
            •    sporta veida vecākais treneris*  un sporta skolotājs;
            •    sporta veida vecākais treneris un rekreācijas speciālists.

Specialitāti ar 2 kvalifikācijām apstiprina, ja studijām pieteikušies vismaz 8 studenti.


 

Skaidrojums:    

* - sporta veida vecākais treneris vienā no minētajiem sporta veidiem:

 • airēšana, aerobika, armrestlings (roku cīņa), ātrslidošana*;
 • basketbols, badmintons*, biatlons, bobslejs*, bodibildings, boulings*, bokss, bridžs*, brīvā cīņa, burāšana*;
 • daiļslidošana,dambrete, džudo, džiu-džitsu*;
 • florbols, futbols, frisbijs*, frīstails, fitness
 • galda teniss*, grieķu-romiešu cīņa;
 • handbols, hokejs;
 • jātnieku sports*;
 • kamaniņu sports*, karatē, kērlings*, kikbokss, krosmintons*, kāpšanas sports*;
 • lakross*, lēkšana uz batuta*, loka šaušana*;
 • mākslas vingrošana, modernā pieccīņa*, motosports*, MMA (jaukta cīņa)*;
 • nūjošana*, novuss;
 • orientēšanās;
 • pauerliftings (spēka trīscīņa) paukošana*, peldēšana, pludmales volejbols;
 • regbijs*, riteņbraukšana*, riteņbraukšana BMX, riteņbraukšana MTB;
 • sambo, skeletons*, skeitbords, skrituļslaloms*, skrituļslidošana*, skvošs*, slēpošana (distanču, kalnu),  smaiļošana un kanoe, snovbords, sporta aerobika*, sporta dejas, sporta tūrisms, sporta vingrošana, svarcelšana, svarbumbu celšana, šahs*, šaušana (ložu, stenda), šorttreks*;
 • taibokss (muaythai)*, taekvondo, teniss*, triatlons*;
 • u-šu*, ugunsdzēsības sports*;
 • veikbords, vieglatlētika, virves vilkšana, volejbols;
 • ziemeļu divcīņa.


Skaidrojums 

* - sporta veida vecākos trenerus sagatavo sadarbībā ar sporta veidu federācijām.


1.5. Studiju ilgums pilna laika klātienē 4 studiju gadi, nepilna laika neklātienē 4,5 studiju gadi.

1.6. Studiju finansēšana:
         a) par valsts budžeta līdzekļiem,
         b) par fiziskas vai juridiskas personas līdzekļiem.

 

2. DOKUMENTU IESNIEGŠANA
 

2.1.  Dokumentus pieņem klātienē (ievērojot valstī noteiktos Covid-19 ierobežošanas epidemioloģisko noteikumu pamatprincipus):
 

 • Pilna laika klātienes studijām:
2022.gada 11.-16. un 18-19.jūlijā plkst. 10.00 – 17.00.
 
 • Nepilna laika neklātienes studijām:
2022.gada 20.-22. un 25.jūlijā plkst. 10.00 – 17.00.
 

2.2. Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:
 

Nr.
p.k.

Dokumenti

Pilna laika klātienes studijām

Nepilna laika
neklātienes studijām

1.

Rektoram adresēts iesniegums (uz veidlapas, skatīt pielikumus), aizpilda iesniedzot dokumentus

+
(1. pielikums)

+
(2. pielikums)

2. Maksājuma uzdevums par dokumentu noformēšanu (jpg, pdf, png formātā) + +
3. Pases vai ID kartes kopiju ** + +

4.

Vidējās izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopija**

+

+

5.

Sertifikātu kopijas (CE Latviešu valodā un

CE Svešvalodā) par centralizētā eksāmena nokārtošanu**

Ne zemāk

par 5%

Ne zemāk

par 5%

6.

Izziņa par veselības stāvokli (veidlapa-027/u) ar ģimenes ārsta slēdzienu

+

+

7.

Fotokartiņas 3x4 cm

+

+

* Sportisko sasniegumu apstiprināšanai jāiesniedz attiecīgās sporta veida federācijas apliecinājums.
** Iesniedzot dokumenta kopiju, jāuzrāda tā oriģināls.


2.3. Iesniegtie personas dati tiks apstrādāti LSPA uzņemšanas procesa ietvaros un tiks saglabāti LSPA informatīvā sistēmā. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts un LSPA Privātuma politika.

2.4. Maksa par dokumentu noformēšanu 25,00 EUR (izņemot bāreņus). Pirms dokumentu iesniegšanas jebkurā bankā jāveic maksājums 25,00 EUR apmērā par dokumentu noformēšanu. Maksājuma uzdevuma oriģināls jāiesniedz reizē ar uzņemšanas dokumentiem.

 

Rekvizīti:
Maksātājs:  Vārds, uzvārds, pers.kods
Saņēmējs:  Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
                    Reģ. Nr: 90000055243
                    Banka: Valsts kase
                    Bankas kods: TRELLV22 
                    Konts Nr. LV53TREL9150120000000

 

Maksājuma mērķis: 

 • Pilna laika klātienes studijām:

Par studijām pilna laika klātienes nodaļā. Kods 21399 (obligāti uzrādīt beigās)! (Ja maksājumu veic trešā persona - jāuzrāda personas vārds/uzvārds, par kuru tiek maksāts)

vai

 • Nepilna laika neklātienes studijām:

Par studijām nepilna laika neklātienes nodaļā. Kods 21399 (obligāti uzrādīt beigās)! (Ja maksājumu veic trešā persona - jāuzrāda personas vārds/uzvārds, par kuru tiek maksāts)

 

3. NOTEIKUMI  PILNA  LAIKA  KLĀTIENES  STUDIJĀM

3.1. Konkursā piedalās reflektanti, kuriem dokumentā par vidējo izglītību ir sekmīgs vērtējums un kuri pretendē uz valsts budžeta studiju vietām.

3.2. Reflektantiem jāiesniedz 2 (divu) valsts centralizēto eksāmenu (CE) sertifikāti

(kopējais procentuālais novērtējums ne mazāk kā 5 %):

 • - CE  LATVIEŠU  VALODĀ;
 • - CE  SVEŠVALODĀ;

Saskaņā ar Augstskolu likumu centralizētos eksāmenus var nekārtot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, kā arī personas ar īpašām vajadzībām, personas, kurām šādas tiesības pēc atsevišķa Ministru kabineta locekļa ierosinājuma noteicis Ministru kabinets sakarā ar attiecīgo personu īpašiem nopelniem Latvijas valsts labā, ja vien šīs personas normatīvos aktos noteiktā kārtībā bijušas atbrīvotas no vidējās izglītības valsts pārbaudījumiem. Personas, kuras var nekārtot centralizētos eksāmenus, vērtē pēc divu centralizēto eksāmenu priekšmetu atzīmēm no vidējās izglītības dokumenta sekmju izraksta.

Ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu, šīs institūcijas izsniegtais dokuments, kurā fiksēts pārbaudījuma vērtējums, ir vispārējās vidējās izglītības sertifikāta sastāvdaļa, kam nav derīguma termiņa ierobežojuma. Vispārējās vidējās izglītības sertifikātā uzrādītie vērtējumi mācību priekšmetos, tai skaitā starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums, ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu, kalpo par konkursa atlases kritēriju izglītojamā uzņemšanai studiju programmā (skat. 5.pielikumu).

3.3. Personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, uz CE kārtošanu Latviešu valodā piesakās Valsts izglītības satura centra mājaslapā publicētās LR augstskolās (Valsts izglītības satura centrs līdz mācību gada 1.februārim ievieto centra interneta mājaslapā visc.gov.lv augstskolu sarakstu, kurās ir iespēja kārtot CE. Reflektantam līdz mācību gada 10.aprīlim jāiesniedz norādītā augstskolā rakstisks iesniegums, norādot eksāmenus, kurus vēlas kārtot).

3.4. Reflektantiem jākārto iestājeksāmens fiziskajā sagatavotībā (FS).

 • Iestājeksāmens FS notiek:              2022.gada 20. un 21.jūlijā.
 • Konkursa  rezultātus paziņo:          2022.gada 21.jūlijā.

3.5. Konkursā vērtē centralizēto eksāmenu (CE Latviešu valodā, CE Svešvalodā) kopējoprocentuālo novērtējumu un fiziskās sagatavotības (FS) iestājeksāmena rezultātus. Konkursa punktu summu veido LSPA noteiktās skalas baļļu summa: fiziskās sagatavotības (FS) iestājeksāmenā (skat. 3. un 4. pielikumu), CE Latviešu valodā un CE Svešvalodā (vai centralizētā eksāmena svešvalodā aizstāts pārbaudījums ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu) (skat. 5.pielikumu).

 

Ja reflektanti (divi vai vairāki) iegūst vienādu punktu skaitu, tad konkursā augstāka vieta reflektantiem, kuriem labāks vērtējums fiziskās sagatavotības (FS) iestājeksāmenā. Savukārt ja arī šajā gadījumā reflektanti (divi vai vairāki) iegūst vienādu punktu skaitu, tad konkursā augstāka vieta reflektantiem, kuriem labāks vērtējums priekšrocībās**. Savukārt ja arī šajā gadījumā reflektanti (divi vai vairāki) iegūst vienādu punktu skaitu, tad konkursā augstāka vieta reflektantiem kuriem labāks vērtējums CE latviešu valodā, un attiecīgi pēc tam CE svešvalodā. Arī ja šajā gadījumā reflektanti (divi vai vairāki) iegūst vienādu punktu skaitu, tad konkursā augstāka vieta reflektantiem kuriem labāks vērtējums mācību priekšmetā sports.

3.6. Konkursa vērtēšanas kritēriji:

Pielīdzināmā atzīme 5 ballu skalā
(Ja izglītības dokumentā
sekmju novērtēšanai ir izmantota 5 ballu skala)

Vērtēšanas kritēriji

 

LSPA balles

Centralizētie eksāmeni
(kopējais procentuālais novērtējums)

 

“A” -  no 80% līdz 100%

10

 

“B” -  no 66% līdz 79%

9

5

“C” -  no 48% līdz 65%

8

4

“D” -  no 31% līdz 47%

6

3

“E” -  no 5% līdz 30%

4

 

Fiziskā sagatavotība
Vērtēšanas kritēriji iestājeksāmenā
fiziskajā sagatavotībā skat. 3. un 4. pielikumu

4-10

3.7. **Priekšrocības:

 • Olimpisko un paralimpisko spēļu dalībnieks (iegūst papildus 10 punktus);
 • Pasaules un Eiropas pieaugušo čempionāta 1.-12.vietas ieguvējs (iegūst papildus 9 punktus);
 • Pasaules un Eiropas junioru čempionāta 1.-12.vietas ieguvējs (iegūst papildus 8 punktus).

**Sportisko sasniegumu apstiprināšanai jāiesniedz attiecīgās sporta veida federācijas apliecinājums.

3.8. Pilna laika klātienē valsts budžeta finansētajās studijuvietās ieskaita pretendentus konkursa kārtībā. Saskaņā ar Augstskolu likuma 47.pantu (2), tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), doktora grāda vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. 
 

!!! Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.

3.9. Konkursakārtībā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem (CE latviešu valodā, CE svešvalodā) uzņem noteiktu skaitu valsts budžeta finansētajās studiju vietās personas ar īpašām vajadzībām,uzrādot invaliditātes apliecību.

3.10. Konkursa noslēgums 2022.gada 21.jūlijs.

3.11. Uzņemšanas komisijā reflektantam ir pieejama informācija par uzņemšanas norisi.

3.12. Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par konkursa rezultātiem, reflektantam norādot, vai ir izturējis konkursu par budžeta vai maksas finansējumu un kļuvis par pretendentu vai arī nav izturējis konkursu programmā.

3.13. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties nākamajā dienā pēc konkursa reflektantu personīgajos e-pastos un lspa.lv.

3.14. Reflektants ir tiesīgs iesniegt Uzņemšanas komisijā motivētu apelāciju par Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem trīs darba dienu laikā pēc rezultātu izziņošanas. Iesniegto apelāciju izskata  nedēļas laikā.

3.15. Pretendentu reģistrēšana valsts budžeta finansētajās pilna laika studijās noteiktā limita ietvaros notiek konkursa kārtībā pēc iegūto ballu summas. Noteiktu studējošo skaitu uzņem maksas studiju vietā par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.

3.16. Konkursa kārtībā studijās par maksu 2022./2023. akadēmiskajā gadā 1790,00 EUR ar tiesībām piedalīties katru semestri konkursā uz valsts budžeta finansētām vietām uzņem noteiktu studentu skaitu, ja nav izturēts konkurss uz valsts budžeta finansētām vietām.

3.17. No konkursa izslēdz reflektantus, kuri neievēro LSPA uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

3.18. Imatrikulācija (ieskaitīšana) programmā notiek pēc personas lietasnoformēšanas saskaņā ar Augstskolu likuma 46.panta 7.daļu. Informāciju par studējošā lietasnoformēšanai iesniedzamajiem dokumentiem un reģistrēšanos studijām (vietu, laiku) reflektants saņem, aizpildot pieteikumu.

3.19. Studiju līgumu slēgšana norisinās klātienē:

 • studējošie par valsts budžeta līdzekļiem: 22.07.2022.  plkst.10.30-16.00;
 • studējošie par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem: 25.- 28.07.2022.  plkst. 9.00-12.15  un  12.45 -16.00.

3.20. Noslēdzot studiju līgumu studijām LSPA par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, studējošais pārskaita studiju maksu LSPA norēķinu kontā noteiktajos termiņos atbilstoši studiju līgumā norādītajam grafikam.

3.21. Reflektantus imatrikulē studijās programmā, ja noslēgts studiju līgums un iemaksāta studiju maksa par pirmo semestri.

3.22. Šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa ir 5.pielikums „Centralizētā eksāmena svešvalodā un gada atzīmes svešvalodāaizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu’’ un 2. un 3. pielikums „LSPA iestājeksāmens fiziskajā sagatavotībā” un 1. un 2. pielikums ‘’Iesniegums’’.

3.23. Studējošie var pretendēt uz studiju un studējošā kredītu. Kredīta piešķiršana notiek saskaņā ar MK noteikumiem.

 

4. NOTEIKUMI  NEPILNA  LAIKA  NEKLĀTIENES  STUDIJĀM

4.1. Studijas nepilna laika neklātienē ir par maksu 2022./2023.akadēmiskajā gadā 1500,00 EUR. Nepilna laika neklātienē nav valsts budžeta finansēto studijuvietu. Sākot ar 2.semestri, studenti var pretendēt uz studiju un studējošā kredītu studiju maksas segšanai.FS iestājeksāmens nav jākārto. Studiju laikā jāizpilda tādas pašas fiziskās sagatavotības prasības kā pilna laika klātienes studējošiem.
4.2. Konkursā vērtē centralizēto eksāmenu (CE) kopējā procentuālā novērtējumarezultātus - CE Latviešu valodā, CE Svešvalodā (vai centralizētā eksāmena svešvalodā aizstāts pārbaudījums ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu).Saskaņā ar Augstskolu likumu centralizētos eksāmenus var nekārtot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, kā arī personas ar īpašām vajadzībām, personas, kurām šādas tiesības pēc atsevišķa Ministru kabineta locekļa ierosinājuma noteicis Ministru kabinets sakarā ar attiecīgo personu īpašiem nopelniem Latvijas valsts labā, ja vien šīs personas normatīvos aktos noteiktā kārtībā bijušas atbrīvotas no vidējās izglītības valsts pārbaudījumiem. Personas, kuras var nekārtot centralizētos eksāmenus, vērtē pēc trīs centralizēto eksāmenu priekšmetu atzīmēm no vidējās izglītības dokumenta sekmju izraksta.

Ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu, šīs institūcijas izsniegtais dokuments, kurā fiksēts pārbaudījuma vērtējums, ir vispārējās vidējās izglītības sertifikāta sastāvdaļa, kam nav derīguma termiņa ierobežojuma. Vispārējās vidējās izglītības sertifikātā uzrādītie vērtējumi mācību priekšmetos, tai skaitā starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums, ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu, kalpo par konkursa  atlases kritēriju izglītojamā uzņemšanai studiju programmā (skat. 5.pielikumu).

4.3. Konkursa noslēgums 2022.gada 25.jūlijs.

4.4. Studiju līgumu slēgšana 28.-29.07.2022.  plkst. 10.00–16.00.

4.5. Par fiziskās sagatavotības līmeņa atbilstību LSPA studiju prasībām atbild paši reflektanti.

4.6. Reflektantus imatrikulē studijām programmā, ja noslēgts studiju līgums un iemaksāta studiju maksa par pirmo semestri.

 

5. KONTAKTI

Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre Ieva Stecenko - 29328410, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Uzņemšanas komisija  -  29328410 
Pilna laika klātiene -  67543428, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Nepilna laika neklātiene -  67543429, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

6. PIELIKUMI

1. pielikums: Iesniegums Pilna laika klātienes studijām