MĀCĀM UZVARĒT!

 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) studiju procesa galvenā prioritāte ir un būs sporta nozare, kurai mēs pilnībā nodrošinām visu nepieciešamo speciālistu sagatavošanu 1.līmeņa, bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu līmenī.

Studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" programmas ir akreditētas līdz 2024.gada 31.decembrim (Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punktā noteikto).
Tās aptver vairāk nekā 50 sporta veidus un to mācīšanas metodiku.

Apgūstot LSPA pamatstudiju (bakalaura) programmu studiju virzienā "Izglītība, pedagoģija un sports", absolvents iegūst divas kvalifikācijas vienlaicīgi:

Studiju virziena "Veselības aprūpe" programmas ir akreditētas līdz 2025.gada 15.septembrim (Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punktā noteikto). 

Studiju ilgums bakalaura programmu apguvei:

 •   4 gadi pilna laika klātienes studijām 
 •   4,5 gadi nepilna laika neklātienes studijām

 

Apmaiņas programmas:

ERASMUS programmas ietvaros LSPA ir noslēgti sadarbības līgumi ar 21 augstskolu 11 Eiropas valstīs, kas dod iespēju akadēmijas studentiem saņemt finansējumu studijām un praksei. Studijas un prakse ārzemēs ļauj papildināt zināšanas un prasmes, uzlabot kompetences savā studiju jomā, iepazīties ar citu valstu kultūru, tradīcijām, kā arī nostiprināt svešvalodu prasmes.

 

APGŪSTAMĀS KVALIFIKĀCIJAS

SPORTA SKOLOTĀJS

Studenti - topošie sporta skolotāji iegūs nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences profesionālās darbības veikšanai visās izglītības pakāpēs - bērnudārzā, vispārizglītojošā skolā, interešu izglītībā. Studiju programmas ietvaros tiks apgūti vispārizglītojošie, informācijas tehnoloģiju, nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas kursi. Pedagoģiskās prakses ietvaros ikviens varēs pilnveidoties praktiskajā darbā ar visu vecumu bērniem.
 

SPORTA VEIDA VECĀKAIS TRENERIS

Augstskolā studējošie iegūst šādas kompetences sporta veida vecākā trenera profesionālās darbības veikšanai:

 •   sporta veida satura realizēšana sporta veida disciplīnu teorētiskajos un praktiskajos aspektos;
 •   sporta veida treniņu metožu izvēle atbilstoši konkrētai disciplīnai;
 •   sporta veida sacensību tiesāšana un organizēšana;
 •   dažāda vecuma audzēkņu treniņu procesa plānošana;
 •   sporta pedagoģiskā kontrole un droša treniņu procesa nodrošināšana;
 •   saskarsme ar dažāda vecuma un kvalifikācijas sportistiem,
 •   organizatoriskais darbs, sadarbojoties ar dažādu sporta organizāciju pārstāvjiem.
   

VADĪTĀJS SPORTA JOMĀ

Studiju laikā topošie vadītāji sporta jomā (menedžeri) iegūst šādas kompetences:

 •   plānot un vadīt jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida izglītības vai sporta iestādi, organizāciju vai uzņēmumu, izstrādājot to darbības ekonomiskās un sociālās attīstības perspektīvas;
 •   plānot un noteikt resursu daudzumu, kontrolēt to izmantošanu;
 •   pieņemt darbā darbiniekus, vadīt un kontrolēt viņu pienākumu izpildi;
 •   sniegt pārskatus par darbību, veikt citus nepieciešamos uzdevumus, kas nodrošina organizācijas darbību.

Studiju process un praktiskā darba pieredzes apgūšana nodrošina iespēju iegūt kvalitatīvu profesionālo kvalifikāciju.
 

REKREĀCIJAS SPECIĀLISTS

Rekreācijas speciālists, sadarbojoties ar valsts, pašvaldību institūcijām un nevalstiskām organizācijām, izstrādā un īsteno brīvā laika, atpūtas projektus, pasākumus un programmas dažāda vecuma un dzimuma klientiem ar mērķi atjaunot un nostiprināt cilvēka fiziskās, garīgās un emocionālās spējas, orientējoties uz tūrisma, sporta, dziednieciskām un citām rekreācijas darbībām un izmantojot konkrētā administratīvā rajona rekreācijas resursus.

Studējot ikviens students apgūs zināšanas, prasmes un iemaņas par:

 •   tūrisma mārketingu un menedžmentu, aktīvā tūrisma veidiem, specifiku, sacensību organizēšanas un vadīšanas pamatprincipiem, pasākumu būtību un organizēšanas pamatprincipiem, scenāriju veidošanu un organizēšanu, tūrisma pārgājienu un ekskursiju plānošanu, izstrādi un realizāciju; 
 •   projektu rakstīšanu un vadīšanu, kas ir saistīti ar rekreācijas un brīvā laika pasākumiem.
   

FIZIOTERAPEITS

Topošie fizioterapeiti studiju laikā apgūst fizioterapijas tehnoloģijas, kas ietver:

 •   ārstniecisko vingrošanu;
 •   masāžu;
 •   postizometriskās relaksācijas metodes;
 •   mobilizācijas tehniku;
 •   fizikālās procedūras u.c. 

Studiju laikā profesionālās kvalifikācijas prakse un profesionāli praktiskie studiju kursi tiek organizēti ārstniecības iestādēs. Iegūstot teorētiskās un praktiskās kompetences, zināšanas un prasmes, fizioterapeiti var strādāt veselības aprūpes, sociālās aprūpes, izglītības un sporta sistēmā, kā arī veikt individuālu profesionālo darbību.