UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI LSPA 2023./2024. AKADĒMISKAJĀ GADĀ. 1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma „IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS” (kods 41813)

PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM | IESNIEDZAMIE DOKUMENTI | VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI | KONTAKTI |  PIELIKUMI

  •  Dokumentu iesniegšana: 2023.gada 12.-14.jūlijs plkst. 10.00-16.00
  •  Konkursa noslēguma termiņš: 14.jūlijs
  •  Studiju līgumu slēgšana: 17.-18.jūlijs plkst. 10.00-16.00
  •  Studiju ilgums: 2 gadi
  •  Studiju sākums: 11.septembris
  •  Studiju maksa par vienu studiju gadu: 1969 euro

 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
 

Nr.p.k.

Dokumenti

1.

Rektoram adresēts iesniegums (skat. 1. pielikumu), aizpilda iesniedzot dokumentus

2.

**Maksājuma uzdevuma kopija par dokumentu noformēšanu (jpg, pdf, png formātā)

3.

**Pases kopija

4.

**Vidējās izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopija

5.

**Sertifikātu kopijas par centralizētā eksāmena nokārtošanu

(CE Latviešu valodā, CE Matemātikā un CE Svešvalodā) 

6.

**Sporta veida federācijas (asociācijas, savienības, sporta kluba) ieteikums (uz veidlapas) (3.pielikums)

7.

Izziņa par veselības stāvokli, adresēta iesniegšanai Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (veidlapa Nr.027/u)

8.

Fotokartiņa (1 gab) 3x4 cm

* Sportisko sasniegumu apstiprināšanai jāiesniedz attiecīgās sporta veida federācijas apliecinājums.
** Iesniedzot dokumenta kopiju, jāuzrāda tā oriģināls.

 

KONKURSA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:

Konkursā vērtē centralizēto eksāmenu (CE Latviešu valodā un CE Svešvalodā) kopējā procentuālā novērtējuma rezultātus.

Priekšrocības:
           •    Olimpisko un paralimpisko spēļu dalībnieks iegūst papildus 10 punktus;
           •    Pasaules un Eiropas pieaugušo čempionāta 1.-12.vietas ieguvējs iegūst papildus 9 punktus;
           •    Pasaules un Eiropas junioru čempionāta 1.-12.vietas ieguvējs iegūst papildus 8 punktus.    

 

PIELIKUMI:

1. pielikums: Iesniegums
2. pielikums: Centralizētā eksāmena svešvalodā un gada atzīmes svešvalodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu
3. pielikums: Ieteikums no federācijas 
4. pielikums: UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI LSPA 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma „IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS"

 

KONTAKTI

Uzņemšanas komisija: 29328410, e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmas "Izglītības un sporta darba speciālists" direktore Ilona Blekte - 67799526, e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  
Studiju procesa apkalpošanas speciāliste Austra Kurkinaite - 67799529, e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

1. VISPĀRĒJIE  NOSACĪJUMI   

1.1. LSPA profesionālās augstākās izglītības programmas diplomētie speciālisti ir sagatavoti trenera darbam izglītības, sporta, valsts, pašvaldību iestādēs, organizācijās un uzņēmējsabiedrībās, jo viņam ir zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas, lai strādātu trenera profesijā.
1.2. LSPA ir akreditēta valsts augstskola ar kvalificētiem mācību spēkiem un materiālo bāzi. Pirmā līmeņa profesionālās augstākā izglītības programma “Izglītības un sporta darba speciālists” (41813) ir akreditēta līdz 2024.gada 30.jūnijam 
(Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punktā noteikto).

1.3. 2 studiju gados (pilna laika klātienē) absolventi iegūst profesionālo kvalifikāciju – sporta veida treneris (LR atzīto sporta federāciju norādītajos sporta veidos).
1.4. Pēc LSPA profesionālās augstākās izglītības pilna laika klātienes studiju programmas “Izglītības un sporta darba speciālists” (41813) ar sporta veida trenera profesionālo kvalifikāciju studiju rezultāti-zināšanas, prasmes un iemaņas nodrošina sporta veida trenera kompetenci savā profesijā.
1.5. Programma ietver 80 KP (kredītpunkti) un atbilst sporta veida trenera profesijas standartam.
1.6. Diplomētiem sporta veida trenera kvalifikācijas ieguvējiem ir tiesības turpināt studijas atbilstošā bakalaura studiju programmā.
1.7. Studiju finansēšana:     
               a) par valsts budžeta līdzekļiem;  
               b) par fiziskas vai juridiskas personas līdzekļiem.

1.8. Konkursa kārtībā LSPA uzņem Latvijas Republikas (LR) pilsoņus un personas, kurām ir izdota LR nepilsoņa pase, kā arī personas, kurām ir izsniegta pastāvīgā uzturēšanās atļauja. Lai studētu augstskolā, nepieciešams vidējo izglītību apliecinošs dokuments. Ja LR pilsoņi un personas, kurām ir izdota LR nepilsoņa pase vai izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, vidējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, iesniedz vidējās izglītības dokumentu Akadēmiskās informācijas centrā un veic izglītības dokumenta pielīdzināšanu Latvijā izsniegtam atestātam par vispārējo vidējo izglītību. Ārvalstniekus uzņem atbilstoši LR likumdošanai, LR Izglītības likumam Augstskolu likuma 83.pantam un Nolikumu par uzņemšanu LSPA ārvalstu studentiem.
1.9. Maksa par dokumentu reģistrēšanu 35,00 EUR. Pirms dokumentu iesniegšanas jebkurā bankā jāveic maksājums 35,00 EUR apmērā par dokumentu noformēšanu. Maksājuma uzdevuma oriģināls jāiesniedz reizē ar uzņemšanas dokumentiem.

Rekvizīti:

Maksātājs:  Vārds, uzvārds, pers.kods
Saņēmējs:  Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
                    Reģ. Nr: 90000055243
                    Banka: Valsts kase
                    Bankas kods: TRELLV22 
                    Konts Nr. LV53TREL9150120000000

Maksājuma mērķis: 1. līmenis-dokumentu noformēšana par Vārds UzvārdsKods 21399 (obligāti uzrādīt beigās)! (Ja maksājumu veic trešā persona - jāuzrāda personas vārds/uzvārds par kuru tiek maksāts).