UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI LSPA 2022./2023. AKADĒMISKAJĀ GADĀ. 1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma „IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS” (kods 41813)

 

VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI |  UZŅEMŠANA  |  DOKUMENTI  |   KONTAKTI  |  PIELIKUMI

1. VISPĀRĒJIE  NOSACĪJUMI   

1.1. LSPA profesionālās augstākās izglītības programmas diplomētie speciālisti ir sagatavoti trenera darbam izglītības, sporta, valsts, pašvaldību iestādēs, organizācijās un uzņēmējsabiedrībās, jo viņam ir zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas, lai strādātu trenera profesijā.

1.2. LSPA ir akreditēta valsts augstskola ar kvalificētiem mācību spēkiem un materiālo bāzi. Pirmā līmeņa profesionālās augstākā izglītības programma “Izglītības un sporta darba speciālists” (41813) ir akreditēta līdz 2024.gada 30.jūnijam 
(Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punktā noteikto).

1.3. 2 studiju gados (pilna laika klātienē) absolventi iegūst profesionālo kvalifikāciju – sporta veida treneris (LR atzīto sporta federāciju norādītajos sporta veidos).

1.4. Pēc LSPA profesionālās augstākās izglītības pilna laika klātienes studiju programmas “Izglītības un sporta darba speciālists” (41813) ar sporta veida trenera profesionālo kvalifikāciju studiju rezultāti-zināšanas, prasmes un iemaņas nodrošina sporta veida trenera kompetenci savā profesijā.

1.5. Programma ietver 80 KP (kredītpunkti) un atbilst sporta veida trenera profesijas standartam.
    
1.6.
Diplomētiem sporta veida trenera kvalifikācijas ieguvējiem ir tiesības turpināt studijas atbilstošā bakalaura studiju programmā.
    
1.7.
Studiju finansēšana:     
               a) par valsts budžeta līdzekļiem,  
               b) par fiziskas vai juridiskas personas līdzekļiem.


2. UZŅEMŠANA

2.1. Konkursa kārtībā LSPA uzņem Latvijas Republikas (LR) pilsoņus un personas, kurām ir izdota LR nepilsoņa pase, kā arī personas, kurām ir izsniegta pastāvīgā uzturēšanās atļauja. Lai studētu augstskolā, nepieciešams vidējo izglītību apliecinošs dokuments. Ja LR pilsoņi un personas, kurām ir izdota LR nepilsoņa pase vai izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, vidējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, iesniedz vidējās izglītības dokumentu Akadēmiskās informācijas centrā un veic izglītības dokumenta pielīdzināšanu Latvijā izsniegtam atestātam par vispārējo vidējo izglītību. Ārvalstniekus uzņem atbilstoši LR likumdošanai, LR Izglītības likumam Augstskolu likuma 83.pantam un Nolikumu par uzņemšanu LSPA ārvalstu studentiem.

2.2. Reflektantiem jāiesniedz valsts centralizēto eksāmenu sertifikāti (kopējais procentuālais novērtējums ne mazāks kā 5%): (CE Latviešu valodā un CE Svešvalodā - angļu, franču, vācu un krievu). LR pilsoņi un personas, kurām ir izdota LR nepilsoņa pase, kā arī personas, kurām ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, piesakās uz CE Latviešu valodā un literatūrā Valsts izglītības satura centra mājaslapā publicētās LR augstskolās (Valsts izglītības satura centrs līdz mācību gada 1.februārim ievieto centra interneta mājaslapā augstskolu sarakstu, kur iespējams kārtot CE. Reflektants līdz mācību gada 10.aprīlim iesniedz norādītā augstskolā rakstisku iesniegumu, norādot eksāmenus, kurus vēlas kārtot. 


Ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu, šīs institūcijas izsniegtais dokuments, kurā fiksēts pārbaudījuma vērtējums, ir vispārējās vidējās izglītības sertifikāta sastāvdaļa, kam nav derīguma termiņa ierobežojuma. Vispārējās vidējās izglītības sertifikātā uzrādītie vērtējumi mācību priekšmetos, tai skaitā starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums, ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu, kalpo par konkursa atlases kritēriju izglītojamā uzņemšanai studiju programmā (skat. 2.pielikumu).
    
2.3. Saskaņā ar likumu centralizētos eksāmenus var nekārtot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, kā arī personas ar īpašām vajadzībām; personas, kurām šādas tiesības pēc atsevišķa Ministru kabineta locekļa ierosinājuma noteicis Ministru kabinets sakarā ar attiecīgo personu īpašiem nopelniem Latvijas valsts labā, ja vien šīs personas normatīvos aktos noteiktā kārtībā bijušas atbrīvotas no vidējās izglītības valsts pārbaudījumiem. Personas, kuras var nekārtot centralizētos eksāmenus, vērtē pēc divu centralizēto eksāmenu priekšmetu atzīmēm no vidējās izglītības dokumenta sekmju izraksta.
    
2.4. Konkursā vērtē centralizēto eksāmenu (CE Latviešu valodā un CE Svešvalodā) kopējā procentuālā novērtējuma rezultātus. Konkursa punktu summu veido LSPA noteiktās skalas ballu summa: CE Latviešu valodā un CE Svešvalodā, vai centralizētā eksāmena svešvalodā aizstāts pārbaudījums ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu.

2.5. Pilna laika klātienē valsts budžeta finansētajās studiju vietās ieskaita pretendentus konkursa kārtībā. Saskaņā ar Augstskolu likuma 47.pantu (2), tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), doktora grāda vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes.

!!! Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.
    
2.6. Konkursa vērtēšanas kritēriji:

Pielīdzināmā atzīme 5 ballu skalā
(Ja izglītības dokumentā
sekmju nov
ērtēšanai ir izmantota  5 ballu skala)

Vērtēšanas kritēriji

 

LSPA balles

Centralizētie eksāmeni:
(kopējais procentuālais novērtējums)

 

“A” -    no 80% līdz 100%

10

 

“B” -    no 66% līdz 79%

9

5

“C” -    no 48% līdz 65%

8

4

“D” -    no 31% līdz 47%

6

3

“E” -    no 5% līdz 30%

4

    
2.7. Konkursa kārtībā valsts budžeta finansētajās studiju vietās uzņem noteiktu skaitu personas ar īpašām vajadzībām, vadoties pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem Latviešu valodā un Svešvalodā , uzrādot invaliditātes apliecību.
    
2.8. Priekšrocības:

           •    Olimpisko un paralimpisko spēļu dalībnieks iegūst papildus 10 punktus;
           •    Pasaules un Eiropas pieaugušo čempionāta 1.-12.vietas ieguvējs iegūst papildus 9 punktus;
           •    Pasaules un Eiropas junioru čempionāta 1.-12.vietas ieguvējs iegūst papildus 8 punktus.    

2.9. Konkursa noslēguma termiņš 2022.gada 14.jūlijs.
    
2.10. Uzņemšanas komisijā reflektantam ir pieejama informācija par uzņemšanas norisi.

2.11. Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par konkursa rezultātiem, reflektantam norādot, vai ir izturējis konkursu par budžeta vai maksas finansējumu un kļuvis par pretendentu vai arī nav izturējis konkursu programmā.
    
2.12. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties nākamajā dienā pēc konkursu noslēguma LSPA mājaslapa www.lspa.lv 
    
2.13. Reflektants ir tiesīgs iesniegt Uzņemšanas komisijā motivētu apelāciju par Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem trīs darba dienu laikā pēc rezultātu izziņošanas. Iesniegto apelāciju izskata nedēļas laikā.
    
2.14. Pretendentu reģistrēšana valsts budžeta finansētajās pilna laika studijās, noteiktā limita ietvaros, notiek konkursa kārtībā pēc iegūto ballu summas. Noteiktu studentu skaitu uzņem maksas studiju vietās par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.
    
2.15. Konkursa kārtībā 
uzņem noteiktu studentu skaitu pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem  2022./2023. akadēmiskajā gadā studijām par maksu 1500,00 EUR - par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem ar tiesībām studiju laikā pretendēt uz valsts budžeta finansētām vietām.

2.16. No konkursa izslēdz reflektantus, kuri neievēro LSPA uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības.
    
2.17. Imatrikulācija (ieskaitīšana) programmā notiek tikai pēc personas lietas noformēšanas saskaņā ar Augstskolu likuma 46. panta 7. daļu. Informāciju par studējošā lietas noformēšanu iesniedzamajiem dokumentiem un reģistrēšanos studijām (vietu, laiku) reflektants saņem, aizpildot pieteikumu.
    
2.18. Studiju līgumu slēgšana: 2022.gada 18. un 19. jūlijā plkst. 10:00-16:00.

2.19. Noslēdzot LSPA studiju līgumu par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, studējošais pārskaita studiju maksu LSPA norēķinu kontā noteiktajos termiņos, atbilstoši studiju līgumā norādītajam grafikam.
    
2.20. Reflektantus imatrikulē studiju programmā, ja noslēgts studiju līgums un iemaksāta studiju maksa par pirmo semestri.
    
2.21. Par fiziskās sagatavotības līmeņa atbilstību LSPA studiju prasībām atbild paši reflektanti.

2.22. Studenti var pretendēt uz studiju un studējošā kredītu. Kredīta piešķiršana notiks saskaņā ar jaunajiem MK noteikumiem.

 

 

3. DOKUMENTU IESNIEGŠANA
 

Dokumentus pieņem klātienē (ievērojot valstī noteiktos Covid-19 ierobežošanas epidemioloģisko noteikumu pamatprincipus): 2022.gada 11.-14.jūlijā plkst. 10.00 – 16.00.

3.1. Iesniedzamie dokumenti:
    

Nr. Pk.  Dokumenti
1. Rektoram adresēts iesniegums (skat. 1.pielikumu)
2. Maksājuma uzdevums par dokumentu noformēšanu (jpg, pdf, png formātā)
3. Pases kopija*
4. Vidējās izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopija*
5. Sertifikātu kopijas par centralizētā eksāmena nokārtošanu (CE Latviešu valodā, CE Svešvalodā)
6. Sporta veida federācijas (asociācijas, savienības, sporta kluba) ieteikums (uz veidlapas) (skat. 3.pielikumu)
7.
Izziņa par veselības stāvokli ar ģimenes ārsta slēdzienu
(veidlapa-027/u)
8. Foto 3x4 cm

Sportisko sasniegumu apstiprināšanai jāiesniedz attiecīgās sporta veida federācijas apliecinājums.
*Iesniedzot dokumenta kopiju, jāuzrāda tā oriģināls.

3.2. Iesniegtie personas dati tiks apstrādāti LSPA uzņemšanas procesa ietvaros un tiks saglabāti LSPA informatīvā sistēmā. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts un LSPA Privātuma politika.

3.3. Maksa par dokumentu reģistrēšanu  25,00 EUR.

Rekvizīti:
Maksātājs:  Vārds, uzvārds, pers.kods
Saņēmējs:  Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
                    Reģ. Nr: 90000055243
                    Banka: Valsts kase
                    Bankas kods: TRELLV22 
                    Konts Nr. LV53TREL9150120000000

Maksājuma mērķis: 1. līmenis-dokumentu noformēšana par Vārds UzvārdsKods 21399 (obligāti uzrādīt beigās)! (Ja maksājumu veic trešā persona - jāuzrāda personas vārds/uzvārds par kuru tiek maksāts).  


3.4. Studiju sākums no 2022.gada 12.septembra.

 

4. KONTAKTI

1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmas "Izglītības un sporta darba speciālists" direktore Ilona Blekte - 67799526, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  
Studiju procesa apkalpošanas speciāliste Austra Kurkinaite - 67799529, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


5. PIELIKUMI

1. pielikums: Iesniegums

2. pielikums: Centralizētā eksāmena svešvalodā un gada atzīmes svešvalodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu

3. pielikums: Ieteikums no federācijas 

4. pielikums: UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI LSPA 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma "IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS"